Android app on Google Play

 

आठवण...

 

मी लहानपणी फार मातीत खेळायचो. नाचायचो, हुंदडायचो. रानवा-याच्या रानशीळा ऐकत बेधुंद होऊन फिरायचो. रानमेवा शोधत भटकायचो. वादळ आलं की डोळ्यावर हात ठेऊन स्तब्ध ऊभं रहायचो. ढगांसोबत धावायचो... अविरत बरसणा-या आषाढ सरींसारखं मनसोक्त गावभर विहार करायचो...गढूळल्या पाण्यात कागदाची नाव चालवायचो...दुस-यांच्या नावेला दगड मारायचो..

नदीच्या पूरात वाहणा-या झाडाझुडपांच्या हेलकाव्यांसोबत मनाने हिंदाळायचो... ओंडका होऊन खळाळणा-या पाण्यात डुंबायचो.....