Android app on Google Play

 

तिफणीच्या मागे

 

तिफणीच्या मागे मी चालतो
काळ्या मातीला साद घालतो

ज्याने तिची कुस पोखरते
त्या फाळाला माती ओळखते
कुशीतून जीव अंकुरतो
काळ्या मातीला साद घालतो!

पेरणीला होतं चाडं
मागे संसाराचं गाडं
गाडं हाकतो हाकतो
काळ्या मातीला साद घालतो

काळ्या मातीला साद घालतो
तिफणीच्या मागे मी चालतो

नभ काळेभोर झाले
माती सैरभैर झाली
पावसाच्या थेंबाने
तिची काया मोहरली

तिची काया मोहरली
तिचा जीव सुखावतो
तिफणीच्या मागे मी चालतो
काळ्या मातीला साद घालतो

रघू व्यवहारे
औरंगाबाद
२६ ऑगस्ट २०१६