ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 1 (Marathi)


सरस्वती
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...

अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...

अभंग ३ - विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीवि...

अभंग ४ - महातुसावत्रयोदशी ॥ केलात...

अभंग ५ - सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...

अभंग ६ - स्नानविधीकेलीभक्ती ॥ नामम...

अभंग ७ - मगसकळप्रेमपुतळे ॥ बैसलेम...

अभंग ८ - देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...

अभंग ९ - देवम्हणेनामया ॥ ऐकयेथेउच...

अभंग १० - मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...

अभंग ११ - तवनिवृत्तीसीउन्मनी ॥ बैस...

अभंग १२ - हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेव...

अभंग १३ - वेदध्वनीकेलीमुनी ॥ गंधर्...

अभंग १४ - देवोम्हणतीरुक्मिणी ॥ हाय...

अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...

अभंग १६ - पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...

अभंग १७ - तवअंतरिक्षगगनी ॥ अवचितीजा...

अभंग १८ - मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...

अभंग १९ - तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघट...

अभंग २० - नामानराहेखेदकरु ॥ केशवठे...

अभंग २१ - ऐसेपरिसलेविठ्ठले ॥ तवरुक...

अभंग २२ - पुढेचालिलागरुड ॥ आक्रमित...

अभंग २३ - आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुट...

अभंग २४ - स्वर्गमृत्युपाताळतिन्हीता...

अभंग २५ - तवतेथेनवलवर्तले ॥ आकाश अ...

अभंग २६ - तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...

अभंग २७ - ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...

अभंग २८ - भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...

अभंग २९ - मगसंतोषझालाहरिभक्ता ॥ ज्...

अभंग ३० - ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिण...

अभंग ३१ - ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...

अभंग ३२ - ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...

अभंग ३३ - ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...