Android app on Google Play

 

अभंग ३० - ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिण...

 

ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिणीसीविचारकरी ॥ यासीभोजनेपरोपरी ॥ अन्ननिपजवावी ॥१॥

संतोषझालाहरीभक्ता ॥ जेथेस्वयेहरीभोक्ता ॥ कर्ताआणिकरविता ॥ सर्वचाळकविठ्ठल ॥२॥

तवदिव्यग्राम उभारुनी ॥ भक्तीदेखीलेनयनी ॥ विश्वकर्मायेउनी ॥ उत्तरपंथेनिर्मिले ॥३॥

तवअष्टमहासिद्धी ॥ सर्वसामग्रीचीसमृद्धी ॥ करजोडोनकृपानिधी ॥ विनवितीआनंदे ॥४॥

दिव्यवनेदिव्यवल्ली ॥ दिव्यसुमनेसमग्रजाली ॥ वैकुंठीहुनीआली ॥ महाविष्णुकारणे ॥५॥

तेथेसुगंधपरिमळ ॥ जवादिकस्तुरीनिर्मळ ॥ चिंतामणीदेतढाळ ॥ नानाकीवदीप्तीचे ॥६॥

चंदनाचेखांब उभारिले ॥ पवळवेलीचेशोभले ॥ मुक्ताफळांचेघोसमिरवले ॥ रत्‍नखचितदामोदरे ॥७॥

चंपकसुमनाचीहारी ॥ शेवंतीमोगरेनानापरी ॥ नानापुष्पीपरिमळ आगरी ॥ दिव्यवनेशोभती ॥८॥

ऊसखजूरियापोफळ ॥ फणसनारिंगेनारिकेळ ॥ कर्दळीवाढलियासरळ ॥ उदकपाटवहाताती ॥९॥

तेथेभ्रमररुणुझुणकरिती ॥ गोपाळवेणुवाजविती ॥ नानापरीवागडेधरिती ॥ देवपहातीविमानी ॥१०॥

तेथेयोगियाचीध्याने ॥ निश्चळराहिलीआसने ॥ निवृत्तिसोपान ॥ तेथेदोकडेउभेअसती ॥११॥

नामाजातोलोटांगणी ॥ वैकुंठउतरलेमेदिनी ॥ अलंकापूरपाटणी ॥ उत्तरपंथेदेखिले ॥१२॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 1

सरस्वती
Chapters
अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...
अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...
अभंग ३ - विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीवि...
अभंग ४ - महातुसावत्रयोदशी ॥ केलात...
अभंग ५ - सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...
अभंग ६ - स्नानविधीकेलीभक्ती ॥ नामम...
अभंग ७ - मगसकळप्रेमपुतळे ॥ बैसलेम...
अभंग ८ - देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...
अभंग ९ - देवम्हणेनामया ॥ ऐकयेथेउच...
अभंग १० - मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...
अभंग ११ - तवनिवृत्तीसीउन्मनी ॥ बैस...
अभंग १२ - हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेव...
अभंग १३ - वेदध्वनीकेलीमुनी ॥ गंधर्...
अभंग १४ - देवोम्हणतीरुक्मिणी ॥ हाय...
अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...
अभंग १६ - पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...
अभंग १७ - तवअंतरिक्षगगनी ॥ अवचितीजा...
अभंग १८ - मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...
अभंग १९ - तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघट...
अभंग २० - नामानराहेखेदकरु ॥ केशवठे...
अभंग २१ - ऐसेपरिसलेविठ्ठले ॥ तवरुक...
अभंग २२ - पुढेचालिलागरुड ॥ आक्रमित...
अभंग २३ - आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुट...
अभंग २४ - स्वर्गमृत्युपाताळतिन्हीता...
अभंग २५ - तवतेथेनवलवर्तले ॥ आकाश अ...
अभंग २६ - तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...
अभंग २७ - ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...
अभंग २८ - भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...
अभंग २९ - मगसंतोषझालाहरिभक्ता ॥ ज्...
अभंग ३० - ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिण...
अभंग ३१ - ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...
अभंग ३२ - ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...
अभंग ३३ - ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...