Android app on Google Play

 

अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...

 

तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझणेखेदकरिताचिता ॥ तरीज्ञानासारिखाआता ॥ समाधीसीबैसविता ॥१॥

हेसांगावेसविस्तर ॥ याचेकोणकोणअवतार ॥ बंधुत्रिवर्गहेसाचार ॥ आणितेभगिनी ॥२॥

देवम्हणतीब्रह्माहोये ॥ सोपानदेवनेणसीकाय ॥ निवृत्तिशिवज्योतिर्मय ॥ ज्ञानदेव ब्रह्मनिघोट ॥३॥

ऐसेब्रह्माविष्णुहर ॥ मुक्ताईतेमूळमातासाचार ॥ तारावयाचराचर ॥ कलीमाजीअवतरली ॥४॥

रुक्मिणीपुसेदेवासी ॥ काकलीमाजीजनदोषी ॥ हेघातलीदेवापुसी ॥ तेसांगतीमहाविष्णु ॥५॥

तरीऐकेहोसाचार चित्ते ॥ तूकायनेणसीत्याव्यासाते ॥ ग्रंथीसांगीतलेभारते ॥ कलीमाजीजनदोष ॥६॥

कृष्णअवतार झाला ॥ पांडवीनिजठावटाकिला ॥ तेथोनी एकशुकजाहला ॥ जन्मेजयापासून ॥७॥

तयामागेविक्रमशक ॥ पुण्यपवित्रसकळलोक ॥ कलियुगीपुण्यश्लोक ॥ उज्जनीयेनांदत ॥८॥

तेणेएकशतपंचतीस ॥ हरिलेकलिकाळदोष ॥ पुढेशालिवाहनव्हावयास ॥ अवतारजाणपैठणी ॥९॥

तोशालिवाहन ॥ अठराहजारजाण ॥ ते क्षेत्रप्रतिष्ठान ॥ गंगातीरीप्रत्यक्ष ॥१०॥

याशकामाजीप्रथम ॥ राजाभोजउत्तम ॥ मगपुण्यपुरुष जन्म ॥ थोडेघेतीलकलियुगी ॥११॥

राजेभ्रष्टयवनझाले ॥ ठाईठाईदोषघडले ॥ मगयेहीअवतारघेतले ॥ कलिदोषहरावया ॥१२॥

रुक्मिणी म्हणेस्वामी ॥ सत्यसांगीतलेतुम्ही ॥ पुराणप्रसिद्धआम्ही ॥ अवतारचरित्रजाणतसो ॥१३॥

नामाम्हणेपुढेहेजन ॥ यवनसंसर्गेकठिण ॥ होतागातीहरिचेगुण ॥ तेउद्धरतीसर्वथा ॥१४॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 1

सरस्वती
Chapters
अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...
अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...
अभंग ३ - विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीवि...
अभंग ४ - महातुसावत्रयोदशी ॥ केलात...
अभंग ५ - सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...
अभंग ६ - स्नानविधीकेलीभक्ती ॥ नामम...
अभंग ७ - मगसकळप्रेमपुतळे ॥ बैसलेम...
अभंग ८ - देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...
अभंग ९ - देवम्हणेनामया ॥ ऐकयेथेउच...
अभंग १० - मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...
अभंग ११ - तवनिवृत्तीसीउन्मनी ॥ बैस...
अभंग १२ - हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेव...
अभंग १३ - वेदध्वनीकेलीमुनी ॥ गंधर्...
अभंग १४ - देवोम्हणतीरुक्मिणी ॥ हाय...
अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...
अभंग १६ - पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...
अभंग १७ - तवअंतरिक्षगगनी ॥ अवचितीजा...
अभंग १८ - मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...
अभंग १९ - तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघट...
अभंग २० - नामानराहेखेदकरु ॥ केशवठे...
अभंग २१ - ऐसेपरिसलेविठ्ठले ॥ तवरुक...
अभंग २२ - पुढेचालिलागरुड ॥ आक्रमित...
अभंग २३ - आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुट...
अभंग २४ - स्वर्गमृत्युपाताळतिन्हीता...
अभंग २५ - तवतेथेनवलवर्तले ॥ आकाश अ...
अभंग २६ - तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...
अभंग २७ - ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...
अभंग २८ - भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...
अभंग २९ - मगसंतोषझालाहरिभक्ता ॥ ज्...
अभंग ३० - ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिण...
अभंग ३१ - ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...
अभंग ३२ - ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...
अभंग ३३ - ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...