Android app on Google Play

 

अभंग १२ - हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेव...

 

हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेवलागेपाया ॥ विठोजी म्हणेलवलाह्या ॥ समाधीसबैसावे ॥१॥

इंद्रचंद्रदेवयेती ॥ ब्रह्मादिकगाती ॥ यमवरुणबृहस्पती ॥ विमानेदाटतीअंतरीक्ष ॥२॥

तवपातलेगरुडदेव ॥ रुक्मिणीसत्यभामाभाव ॥ राहिमातागोपीसर्व ॥ समाधीज्ञानदेवपहावया ॥३॥

ब्रह्माइंद्रप्रजापती ॥ सर्वअंतरीक्षपहाती ॥ अळंकापुरियेश्रीपती ॥ हरुषचित्तीज्ञानदेवा ॥४॥

ऋषीमुनिगणगंधर्व ॥ पिशाचगुह्यकसर्व ॥ धृतअंबकऋषीमाधव ॥ चित्ती भावपहावया ॥५॥

ऐसीदाटलीविमाने ॥ हेसंत जाणतीज्ञाने ॥ ज्ञानदेवब्रह्महोणे ॥ हेचिदानविठ्ठलाचे ॥६॥

जयजयशब्देध्वनिगर्जे ॥ तेणेस्वर्गमृत्युपाताळगाजे ॥ पाताळीशेषम्हणेभुजे ॥ प्रेमेफुंजेनसमाये ॥७॥

नामाम्हणेशिवादिक ॥ सिद्धेश्वरीमिळालेसकळिक ॥ पहातीविठ्ठल कौतुक ॥ ज्ञानदेवसमाधीचे ॥८॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 1

सरस्वती
Chapters
अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...
अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...
अभंग ३ - विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीवि...
अभंग ४ - महातुसावत्रयोदशी ॥ केलात...
अभंग ५ - सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...
अभंग ६ - स्नानविधीकेलीभक्ती ॥ नामम...
अभंग ७ - मगसकळप्रेमपुतळे ॥ बैसलेम...
अभंग ८ - देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...
अभंग ९ - देवम्हणेनामया ॥ ऐकयेथेउच...
अभंग १० - मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...
अभंग ११ - तवनिवृत्तीसीउन्मनी ॥ बैस...
अभंग १२ - हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेव...
अभंग १३ - वेदध्वनीकेलीमुनी ॥ गंधर्...
अभंग १४ - देवोम्हणतीरुक्मिणी ॥ हाय...
अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...
अभंग १६ - पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...
अभंग १७ - तवअंतरिक्षगगनी ॥ अवचितीजा...
अभंग १८ - मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...
अभंग १९ - तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघट...
अभंग २० - नामानराहेखेदकरु ॥ केशवठे...
अभंग २१ - ऐसेपरिसलेविठ्ठले ॥ तवरुक...
अभंग २२ - पुढेचालिलागरुड ॥ आक्रमित...
अभंग २३ - आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुट...
अभंग २४ - स्वर्गमृत्युपाताळतिन्हीता...
अभंग २५ - तवतेथेनवलवर्तले ॥ आकाश अ...
अभंग २६ - तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...
अभंग २७ - ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...
अभंग २८ - भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...
अभंग २९ - मगसंतोषझालाहरिभक्ता ॥ ज्...
अभंग ३० - ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिण...
अभंग ३१ - ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...
अभंग ३२ - ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...
अभंग ३३ - ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...