Android app on Google Play

 

अभंग २३ - आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुट...

 

आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुटेपडलेगूढ ॥ पुंडरीकम्हणेमजचाड ॥ विठ्ठलचरणांची ॥१॥

तुझेदरुशनमाझालाभ ॥ जैसाज्ञानदेवावरीलोभ ॥ तैसाचकरीविठ्ठला ॥२॥

नामदेवेआलिंगिलाप्रीती ॥ शिरचरणावरीअवचिती ॥ ज्ञानदेवाच्याठेवीपुढती ॥ म्हणेधन्यक्षितीमीएक ॥३॥

पुंडरीकम्हणेनामय ॥ धन्यधन्यतुझाथाया ॥ क्षितीआणिलेवैकुंठराया ॥ ज्ञानदेवाचेनिस्मरणे ॥४॥

धन्यधन्ययुगायुगीतुम्ही ॥ देखिलेतिरेआम्ही ॥ धन्यअलंकापुरजन्मी ॥ उपजोनिजोदेखिल ॥५॥

पंढरीहूनहेमूळपीठ ॥ जुनाटपैवैकुंठ ॥ पूर्वीयेथेहोतेनीळकंथ ॥ ब्रम्हाविष्णुरुद्रइंद्र ॥६॥

तेहेशिवक्षेत्रप्रत्यक्ष ॥ पूर्वेमातुलिंगसाक्ष ॥ तेथेहीकेशवप्रत्यक्षचतुर्भुजरूपेअसे ॥७॥

दक्षिणेपुण्येश्वरदेवो ॥ पुण्यस्थळमहादेवो ॥ मूळपिठीनागेंद्रपहाहो ॥ त्रिवेणीरूपेवाहातसे ॥८॥

पश्चिमेइंदुरियेदेवो ॥ ब्रह्मेश्वरुत्तमठावो ॥ उत्तरेसिद्धेश्वरदेवो ॥ खेटकग्रामीभागीरथी ॥९॥

मध्यस्थळीहेइंद्रायणी ॥ सरसीभागीरथीवाहिनी ॥ सिद्धेश्वरशोभास्थानी ॥ ज्ञानदेवोसहित ॥१०॥

येदक्षिणवाहिनीसी ॥ स्नानघडताअहर्निशी ॥ कोटितीर्थेप्रयागकाशी ॥ प्रसन्नहोतीहरिहर ॥११॥

ऐसीयेतीर्थीदेवा ॥ समाधीदिधलीज्ञानदेवा ॥ पुंडरीकविनवीतसेकेशवा ॥ धन्यभाग्यनामयाचे ॥१२॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 1

सरस्वती
Chapters
अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...
अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...
अभंग ३ - विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीवि...
अभंग ४ - महातुसावत्रयोदशी ॥ केलात...
अभंग ५ - सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...
अभंग ६ - स्नानविधीकेलीभक्ती ॥ नामम...
अभंग ७ - मगसकळप्रेमपुतळे ॥ बैसलेम...
अभंग ८ - देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...
अभंग ९ - देवम्हणेनामया ॥ ऐकयेथेउच...
अभंग १० - मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...
अभंग ११ - तवनिवृत्तीसीउन्मनी ॥ बैस...
अभंग १२ - हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेव...
अभंग १३ - वेदध्वनीकेलीमुनी ॥ गंधर्...
अभंग १४ - देवोम्हणतीरुक्मिणी ॥ हाय...
अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...
अभंग १६ - पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...
अभंग १७ - तवअंतरिक्षगगनी ॥ अवचितीजा...
अभंग १८ - मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...
अभंग १९ - तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघट...
अभंग २० - नामानराहेखेदकरु ॥ केशवठे...
अभंग २१ - ऐसेपरिसलेविठ्ठले ॥ तवरुक...
अभंग २२ - पुढेचालिलागरुड ॥ आक्रमित...
अभंग २३ - आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुट...
अभंग २४ - स्वर्गमृत्युपाताळतिन्हीता...
अभंग २५ - तवतेथेनवलवर्तले ॥ आकाश अ...
अभंग २६ - तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...
अभंग २७ - ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...
अभंग २८ - भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...
अभंग २९ - मगसंतोषझालाहरिभक्ता ॥ ज्...
अभंग ३० - ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिण...
अभंग ३१ - ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...
अभंग ३२ - ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...
अभंग ३३ - ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...