Android app on Google Play

 

अभंग ३ - विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीवि...

 

विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीविश्रांतिमनठेवा ॥ तेमुरालीआमुचियाभावा ॥ निःसंदेहें ॥१॥

कैसेंसमाधानज्ञानदेवा ॥ अळंकापुरींसमाधिठेवा ॥ विठ्ठल ओळलावोल्हावा ॥ नित्यरूपसमाधी ॥२॥

संतकरितीमहाखेद ॥ म्हणतीज्ञानांजन ॥ मगचालिले विद्वद ॥ अळंकापुरी ॥३॥

महावल्लीवृक्षअज्ञान ॥ तोनिपेक्षिलापूर्णघन ॥ मगविठोजीम्हणेआपण ॥ ज्ञानदेवासी ॥४॥

धन्यधन्यज्ञानेश्वरा ॥ ॥ पुण्यप्रभूमिसभाधिस्थिरा ॥ कृष्णपक्षींतुजनिर्धारा ॥ भेटीदेतजाईन ॥५॥

कार्तिकमासशुद्धएकादशी ॥ पंढरीयात्राहोईलसरसी ॥ दुसरीकृष्णपक्षींतुजनिर्धारेंसी ॥ दिधलीअसे ॥६॥

हेऐकोनिसंतजनीं ॥ जयजयकारकेलाध्वनी ॥ दिंडीपताकामेळगगनीं ॥ देवसुमनेंवर्षताती ॥७॥

नामाम्हणेआलेवैष्णव ॥ अळंकापुरींमिळालेदेव ॥ समाधिसुखेंज्ञानदेव ॥ बैसतेझाले ॥८॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 1

सरस्वती
Chapters
अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...
अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...
अभंग ३ - विठोजीज्ञानदेवा ॥ तुझीवि...
अभंग ४ - महातुसावत्रयोदशी ॥ केलात...
अभंग ५ - सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...
अभंग ६ - स्नानविधीकेलीभक्ती ॥ नामम...
अभंग ७ - मगसकळप्रेमपुतळे ॥ बैसलेम...
अभंग ८ - देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...
अभंग ९ - देवम्हणेनामया ॥ ऐकयेथेउच...
अभंग १० - मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...
अभंग ११ - तवनिवृत्तीसीउन्मनी ॥ बैस...
अभंग १२ - हस्तठेवीमाथया ॥ ज्ञानदेव...
अभंग १३ - वेदध्वनीकेलीमुनी ॥ गंधर्...
अभंग १४ - देवोम्हणतीरुक्मिणी ॥ हाय...
अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...
अभंग १६ - पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...
अभंग १७ - तवअंतरिक्षगगनी ॥ अवचितीजा...
अभंग १८ - मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...
अभंग १९ - तवनावेकश्रीहरी ॥ तटस्थघट...
अभंग २० - नामानराहेखेदकरु ॥ केशवठे...
अभंग २१ - ऐसेपरिसलेविठ्ठले ॥ तवरुक...
अभंग २२ - पुढेचालिलागरुड ॥ आक्रमित...
अभंग २३ - आलिंगनपडलेदृढ ॥ मिठीनसुट...
अभंग २४ - स्वर्गमृत्युपाताळतिन्हीता...
अभंग २५ - तवतेथेनवलवर्तले ॥ आकाश अ...
अभंग २६ - तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...
अभंग २७ - ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...
अभंग २८ - भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...
अभंग २९ - मगसंतोषझालाहरिभक्ता ॥ ज्...
अभंग ३० - ऐसेबोलोनियाहरी ॥ रुक्मिण...
अभंग ३१ - ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...
अभंग ३२ - ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...
अभंग ३३ - ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...