Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...

 

आरती चंद्रशेखराची ।
अंबिकेश्वरा शंकराचि ॥ धृ. ॥
कमलासना नंदिवहना ।
रजताचली रचित भवना ॥
त्रिनयना मूर्ति पंचवदना ।
गिरिजा वामांगी ललना ॥
चाल ॥ मस्तकी गंगा भंगसंगा ।
अंगाभरण भूति नुति, करिति सुर नति, प्रेमाभक्ति यति, वरिति नित्य ज्याची दुर्लभा वरिति नित्य ज्याची ॥ आर. ॥ १ ॥
कविगण ध्याति पदारविंदा ।
प्रभूच्या गति सुगुणवृन्दा ॥
यद्यशस्तुल्य इंदुकुंदा ।
भजतां तारितसे मंदा ॥
चाल ॥ यद्रति निखिलसौख्यजननी ।
होऊनि अभित, चरित भु निरत, सतत जन मुक्ति नीजसुखें भरित होति साची ॥ सर्वदा भरित होति साची ॥ आरती. ॥ २ ॥
वाणी देवी धरी वीणा ।
विधि करि करताल निपुणा ॥
इंदुरा गानरचन पूर्णा ।
इंद्र पटुवेणुनादकर्णा ॥ चाल ॥
धिमधिम थोंग मृदंगाचा ।
निशामुखिं नाद सांद्र पटू मंद हरि करिंद्र सुंदरस्य नाकेंद्र सर्व लक्षुनि सेविति विधृति तांडवांची ॥ 
शंभुला विघृति तांडवाची ॥ आर. ॥३॥
निरुपमिलिला नीळकंठा ।
वर्णिता श्रुतिहि  होति कुंठा ॥
त्रिकाळीं धरुनि अक्षकंठा ।
बुधसभा पूजि चिंरोत्कंठा  ॥ चाल ॥
करिती नृत्य थैयथैया ।
अप्सरा धरा, धारकोगेंद्रावरा, हरा रंजविति परा, प्रीति ज्या गानसेवनाची प्रभुला गानसेवनाची ॥ आर. ॥ ४ ॥
यत्स्मृति पापसिंधुतरणी । विधिहरी तेही रत स्मरणी ॥
गहना प्रभुवराचि करणी । नयनयुग  इंदु आणि तरणी ॥
चाल ॥ निधिदिनिं वासुदेव पाळी । विशाळिं भाळि, शोभलि श्रीदलालि रुद्राक्षमालीं, काकलित लळित अतिकांति धवलि विभुचि ॥
रंजनी कांति धवलि विभुचि ॥ आरती. ॥ ५ ॥
 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती