Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...

 

जय देव जय देव सोमनाथा ।

आरती ओवाळीतो मनोभावें आतां ॥ जय देव ॥ धृ ॥


मालुबाई सती पतिव्रता थोर ।

भक्ति करुनी आणिले सोरटी सोमेश्वर ॥

पतीने पाळत धरुनी पाहिला चमत्कार ।

जावा नंदाचा त्रास सोसिला फार ॥ जय . ॥ १ ॥


देखोनी सतीच्या त्रासाते देव ।

स्वप्नी प्रगटोनी सांगितसे सर्व ।

शेषरुपी येऊनी करीन वास्तव्य ।

धेनुसी वेष्ठुनी दुग्ध प्राशीन मी बरवे ॥ जय . ॥ २ ॥


स्वप्नाप्रमाणें नाथ शेषरुपी आले ।

धेनु वेष्ठुनी दुग्ध पिऊं लागले ।

देखोनी खोमणेराव भयचकित झाले ।

कुऱहाड फेकुनी देवा तुम्हां मारिले ॥ जय ॥ ४ ॥


उत्तर ऎकता मालू त्रासली फार ।

देखोनी खोमणा शाप दिलासे थोर ।

ऎकोनी शाप खोमणा कापे थरथर ।

प्रगटोनी देवा त्याचा केला उद्धार ॥   जय ॥ ४ ॥

खोमण्याचा उद्धार मालू देखोनी ॥

देवा तुजला मी बोलू कशा रीतीनी ।

मालूचे शब्द देवा ऎकोनी कानी ।

तत्काली उद्धरीली मालू भामिनी ॥ जयदेव ॥ ५ ॥


सर्परुपे निघतां भक्ति पाहूनी ॥

भक्त घेताती आनंदे उचलोनी ।

विधीयुक्त तुमची पुजा करोनी पाजिती दूग्ध तुम्हां शर्करा घालॊनी । जयदेव ॥ ६ ॥


सोमनाथा तुम्ही भक्ति भुकेला ।

मालू महादू यांचा उद्धार केला ।

अल्पबुद्धि खोमणा तोही उद्धरिला ।

आबा पाटील दास लागें चरणाला ॥ जयदेव ॥ ७ ॥

 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती