संगीत मानापमान (Marathi)


बालगंधर्व
बालगंधर्वांच्या मानापमानमधील ’भामिनी’ने अख्ख्या महाराष्ट्राला वेड लावले होते. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

नमन नटवरा विस्मयकारा । आत...

मोद हराचा प्रेम वाढवो । क...

पंचशरें गद्यवरें वश जी झा...

हा टकमक पाही सूर्य रजनिमु...

निर्धना जी वरी , आत्मवध त...

वरि गरिबा वीरा जी अबला , ...

धनी मी , पति वरिन कशी अधन...

सेवि रविकरा शीतपुष्पराशिप...

भाग्यहीन भामिनी खरी । न...

मा - माता दिसली समरीं विरहत , ...

रण गगनसदनसम अमरा । शरचपला...

अनार्या खास ती समजा ॥ न...

कनकरत हिरा अंगना भजती देव...

रामरावणाहि रणा जुंपिलें क...

मा - साम्य सम जुळतसे , सुगत दि...

प्रेम ना वसे बहिरंगीं डुल...

चंद्रिका ही जणुं ठेवि या ...

मी अधना , न शिवे भीति मना...

या नव नवल नयनोत्सवा । बघु...

नयने लाजवीत बहुमोल रत्‍ना...

तुज मी शरण , अजि माफ मजला...

खरा तो प्रेमा ना धरि लोभ ...

दे हाता या शरणगता ॥ध्रु०॥...

युवतिमना दारुण रण रुचिर प...

मला मदन भासे हा मोही मना ...

चोरा , थोरासम करी उपकार ।...

धनराशी दिसतां मूढापाशीं ,...

गुणी दिसे धनभारें तो नवरा...

शूरा मी वंदिलें ; धारातीर...

धनिकसुता कांत न योग्या मन...

धिक्कार मन साहिना ॥ध्रु०॥...

अजि टाकुं गडे धनवेषा । मग...

मजला प्रेम सदा तें सुचविल...

भाली चंद्र असे धरिला , ना...

प्रेमभावें जीव जगिं या नट...

श्री नव नवरी भासे ॥श्री॥ध...

मनुज धरी आम्रापरि सुवासित...

दिसत न नयना या भूषणमय चंद...

रवि मी ; हा चंद्र कसा मग ...

शशिसुर्यप्रभा गगनाचि ; ही...

प्रेम सेवाशरण सहज जिंकी म...

लोळणचि भूमिवरि मोक्ष वाटे...

भूपा विनवुनि मी करी वेगें...

दोष खल देत न , देहा देई य...

किती मजेदार हार ; शिवभययु...

चरण चपल चटचट नाच होत ; मृ...

प्रिया अपराधी मी ती भामिन...

गंगामदशमना । पावना । दे व...