Android app on Google Play

 

१३ मुखी रुद्राक्ष

 


हा रुद्राक्ष  कामदेव स्वरूप आहे . याला इंद्रiचा आशीर्वाद लाभला आहे. हा श्रiध्याच्या वेळी धारण केला तर पितरांना सद्गती प्राप्त होते.