Android app on Google Play

 

२१

 

(चाल : जो मम  नयन चकोरा इंदू)
जो या नगरा भूषण खरा ॥ जैसा भाळी शोभे हिरा
ज्याच्या सद्गुणानी गिरा । रंगली सुजनांची ॥१॥
निर्धन असतां धनदापरी ॥ औदार्याते अंगी धरी
दुर्दैवाने छळिले तरी ॥ शाल न सोडी जो ॥२॥
करि जो दीनावरती दया ॥ लोकी वागे पाहुनि नया
वाहिली ही मी काया तया । निर्मळ भावाने ॥३॥