Android app on Google Play

 

१२

 

(त्रिताल)
चपलासंगे या जलधारा । दिसति विमल रजताच्या तारा
सौदामिनिच्या स्फुरणें होती । नष्ट परीक्षण दृष्य मागुती
भासे जणुं भूमीवरि पडती । गगनपटाच्या दशा झरारा ॥१॥