Android app on Google Play

 

१६

 

(दिंडी)
जेथ मित्रा तत्त्वार्थ पहायाला ।
शक्ति नसते भुपाल लोचनांला ॥
तिथें वक्त्याला दैन्य रोकडें तें ।
समज अथवा बहु निंद्य मरण येतें ॥१॥