Android app on Google Play

 

 

(ठंबरी, चाल : व्यर्थ आम्ही अबला)
रमवाया जाऊं । प्रियासी । रमवाया जाऊं ॥धृ०॥
मेघ असो कीं रात्र असो ही । पर्जन्याची वृष्टी पडो ही
भीति तयाची मजला नाही । विघ्न कांही येऊं ॥१॥