Android app on Google Play

 

 

(त्रिताल) (१८९०). संगीत : खुद्द नाटककार

सार्थचि ते वदति ॥ लोकीं ॥ प्रारब्धाची गति न कळे ती ॥धृ०॥
सारसादि जे बलि भक्षुनिया ॥ क्रीडत होते सदनांगणि या
वाढे सांप्रत तृण त्या ठाया । पुण्यबली हा कीटक खाती