पंचतंत्र (Marathi)


संकलित
संस्कृत नीतिकथांमध्ये पंचतंत्र कथांचे प्रथम स्थान मानले जाते. प्राण्यांच्या बोधकथांचे संकलन आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

गोष्ट पहिली

गोष्ट दुसरी

गोष्ट तिसरी

गोष्ट चौथी

गोष्ट पाचवी

गोष्ट सहावी

गोष्ट सातवी

गोष्ट आठवी

गोष्ट नववी

गोष्ट दहावी

गोष्ट अकरावी

गोष्ट बारावी

गोष्ट तेरावी

गोष्ट चौदावी

गोष्ट पंधरावी

गोष्ट सोळावी

गोष्ट सतरावी

गोष्ट अठरावी

गोष्ट एकोणिसावी

गोष्ट वीसावी

गोष्ट एकवीसावी

गोष्ट बावीसावी

गोष्ट तेवीसावी

गोष्ट चोवीसावी

गोष्ट पंचवीसावी

गोष्ट सव्विसावी

गोष्ट सत्ताविसावी

गोष्ट अठ्ठावीसावी

गोष्ट एकोणतीसावी

गोष्ट तीसावी

गोष्ट एकतिसावी

गोष्ट बत्तिसावी

गोष्ट तेहेतिसावी

गोष्ट चौतिसावी

गोष्ट पस्तिसावी

गोष्ट छत्तिसावी

गोष्ट सदोतिसावी

गोष्ट अडतिसावी

गोष्ट एकोणचाळीसावी

गोष्ट चाळीसावी

गोष्ट एकेचाळिसावी

गोष्ट बेचाळिसावी

गोष्ट त्रेचाळीसावी

गोष्ट चव्वेचाळिसावी

गोष्ट पंचेचाळिसावी

गोष्ट सेहेचाळिसावी

गोष्ट सत्तेचाळिसावी

गोष्ट अठ्ठेचाळिसावी

गोष्ट एकोणपन्नासावी

गोष्ट पन्नासावी

गोष्ट एक्कावन्नावी

गोष्ट बावन्नावी

गोष्ट त्रेपन्नावी

गोष्ट चोपन्नावी

गोष्ट पंचावन्नावी

गोष्ट छप्पन्नावी

गोष्ट सत्तावन्नावी

गोष्ट अठ्ठावन्नावी

गोष्ट एकोणसाठावी

गोष्ट साठावी

गोष्ट एकसष्ठावी

गोष्ट बासष्ठावी

गोष्ट त्रेसष्ठावी

गोष्ट चौसष्ठावी

गोष्ट पासष्ठावी

गोष्ट सहासष्ठावी

गोष्ट अडु्सष्ठावी

गोष्ट एकोणसत्तरावी

गोष्ट सत्तरावी

गोष्ट एकाहत्तरावी

गोष्ट बहात्तरावी

गोष्ट त्र्याहत्तरावी