दत्त स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे.

Chapters

श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम्

दकारादि श्री दत्त सहस्रनाम स्तोत्रम्

दत्त अथर्वशीर्ष

दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्

दत्तमाला मन्त्र

दत्तात्रेय अपराधक्षमापनस्तोत्रम्

दत्तात्रेय अष्टचक्रबीजस्तोत्रम्

दत्तात्रेयतन्त्रम्

दत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्

दत्तस्तवस्त्रोत्र

दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्

श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्

घोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम्

दत्तात्रेयस्तोत्र

श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय

दत्तात्रेय योग शास्त्र

कार्तवीर्यकृत दत्तात्रेयस्तोत्रम्

अथ दत्तमाला प्रारभ्यते

अथ दत्तकवचः प्रारभ्यते

अथ श्रीदत्तहृदय प्रारंभः

अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते

अथ दत्तषट्चक्रस्तोत्रम्

अथ कामधेनुकल्पः प्रारभ्यते

अथ दत्तव्याहृति प्रारभ्यते

अथ दत्तस्तवराजः प्रारभ्यते

अथ श्रीदत्ताष्टकम्

अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( पूर्वतापिनी )

अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( उत्तरतापिनी )

जयलाभादिकरं श्रीदत्तस्तोत्रम्

दत्तनामस्मरणम्

इंदुकोटि स्तोत्रम्

सर्वसौख्यकरं स्तोत्रम्

दत्तलहरि

ओव्या

अथ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्राणि

दत्तरक्षास्तोत्रम्