Android app on Google Play

 

चोखा निर्मळ एकरूप । दरुशन...

 

चोखा निर्मळ एकरूप । दरुशनें हरे ताप ॥१॥

वाचे विठठलनामछंद । नाही भेद उभायतां ॥२॥

तीर्थ उत्तम निर्मळा । वाहे भागीरथी जळा ॥३॥

ऐसी तारक मेहुणपुरी । म्हणे चोख्याची महारी ॥४॥