Android app on Google Play

 

देखोनी आंधळे कां बा जन हो...

 

देखोनी आंधळे कां बा जन होती । न कळे या गति मजलागी ॥१॥

एकातें मरतां आपणाचि देखती । तयासी रडाती आपणचि ॥२॥

हा कैसा नवलाव न कळे यांचा भाव । कोण घाव डाव आम्हांलागी ॥३॥

अवघेचि मज नवलाची परी । म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥