Android app on Google Play

 

ऐसा आनंदसोहळा । निर्मळा प...

 

ऐसा आनंदसोहळा । निर्मळा पाहे आपुले डोळां ॥१॥

आनंद न माय गगनीं । वैष्णव नाचती रंगणीं ॥२॥

जेथें नाही भेदाभेद । अवघा भरला गोविंद ॥३॥

तया सुखाची सुखराशी । वोळली ती निर्मळेसी ॥४॥

सोयरा देखोनी आनंदती । वेळोवेळां विठु न्याहाळी ॥५॥