Android app on Google Play

 

धर्म 3

 

आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो।
अप्पमोदा च धम्मेसु एतं मंगलमुत्तमं।।७।।


पाप कर्मांला कंटाळून त्याजपासून दूर राहणें, मद्यपानाविषयीं मनाचा संयम करणें व कुशल (पुण्य) कर्मांत दक्ष असणें,हीं उत्तम मंगलें होत.

गारवो च निवातो च संतुट्ठि च कतञ्ञुता।
कालेन धम्मस्सवणं एतं मंगलमुत्तमं।।८।।


सत्पुरूषांचे गौरव करणें, नम्रभावानें वागणें, संतुष्ट असणें, कृतज्ञ असणें आणि वेळोवेळीं धर्मोपदेश ऐकणें, हीं उत्तम मंगलें होत.

खंति च सोवचस्सता समणानं च दस्सनं।
कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंगलमु्त्तमं।।९।।


क्षांति (सहन करणें), गोड बोलणें, श्रमणांची भेट घेणें आणि धर्मिकविषयावर वारंवार संभाषण करणें, हीं उत्तम मंगलें होत.

तपो च ब्रह्मचरियं च अरियसच्चन दस्सनं।
निब्बाणसच्छिकिरिया च एतं मंगलमुत्तमं।।१०।।


तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, चार आर्यसत्यें जाणणें व निर्वाणाचा साक्षात्कार करून घेणें, हीं उत्तम मंगलें होत.

फुट्ठस्स लोकधम्मेहि चित्तं यस्स न कंपति।
असोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं ।।११।।


(लाभ आणि हानि, यश आणि अपयश, निंदा आणि स्तुति, सुख आणि दु:ख ह्या आठ) लोक स्वभावांशीं संबंध झाला असतां ज्याचें चित्त न कांपतां शोकरहित, निर्मळ व सुखरूप राहतें त्याचें तें कृत्य उत्तम मंगल होय.

एतादिसानि कत्वान सब्बत्थ अपराजिता।
सब्बत्थ सोत्थिं गच्छन्ति तं तेसं मंगलमुत्तमं।।१२।।


वर सांगितलेल्या मंगलाचें आचरण करून कोठेंहि पराभव न पावतां जे खस्ति सुख मिळवितात, त्यांचें तें कृत्य उत्तम मंगल जाणावें.
 

बुद्ध व बुद्धधर्म

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
बुद्ध व बुद्धधर्म 1
बुद्ध व बुद्धधर्म 2
बुद्ध 1
बुद्ध 2
बुद्ध 3
बुद्ध 4
बुद्ध 5
बुद्ध 6
बुद्ध 7
बुद्ध 8
बुद्ध 9
बुद्ध 10
बुद्ध 11
बुद्ध 12
बुद्ध 13
धर्म 1
धर्म 2
धर्म 3
धर्म 4
धर्म 5
धर्म 6
धर्म 7
धर्म 8
धर्म 9
धर्म 10
धर्म 11
धर्म 12
धर्म 13
धर्म 14
धर्म 15
धर्म 16
संघ भाग १ला 1
संघ भाग १ला 2
संघ भाग १ला 3
संघ भाग १ला 4
संघ भाग १ला 5
संघ भाग १ला 6
संघ भाग १ला 7
संघ भाग १ला 8
संघ भाग १ला 9
संघ भाग १ला 10
संघ भाग १ला 11
संघ भाग १ला 12
संघ भाग १ला 13
संघ भाग २ रा 1
संघ भाग २ रा 2
संघ भाग २ रा 3
संघ भाग २ रा 4
संघ भाग २ रा 5
संघ भाग २ रा 6
परिशिष्ट १ 1
परिशिष्ट १ 2
परिशिष्ट १ 3
परिशिष्ट १ 4
परिशिष्ट २ 1
परिशिष्ट २ 2
परिशिष्ट ३ 1
परिशिष्ट ३ 2
परिशिष्ट ३ 3
परिशिष्ट ४ 1
परिशिष्ट ४ 2