Android app on Google Play

 

मृत्युञ्जय स्तोत्र

 

मार्कण्डेयप्रोक्तं नरसिंहपुराणे ॥
मार्कण्डेय उवाच
नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम् ।
प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६३॥
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम् ।
केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६४॥
वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियम् ।
दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६५॥
शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् ।
अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६६॥
वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनम् ।
माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६७॥
पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिम् ।
लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६८॥
भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजम् ।
विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६९॥
सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् ।
महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥७०॥
इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः ।
अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः ॥७१॥
इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता ।
प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम् ॥७२॥
मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम् ।
मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच ह ॥७३॥
य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः ।
नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः ॥७४॥
हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवम् ।
सञ्चिन्त्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव ॥७५॥
इति ।

नरसिम्हपुराण अध्याय ७ श्लोकसंख्या ७५
श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेयमृत्युञ्जयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

 

शिव स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
शिवपंचाक्षरस्तोत्र
शिवकवच
अथ आर्तिहरस्तोत्रम्
आर्त्तत्राणस्तोत्रम्
श्रीकाशीविश्वनाथसुप्रभातम्
सभापतिस्तुतिः
दशश्लोकी स्तुति
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र सूतसंहिता
नटराजस्तोत्रम्
नटेशनवरत्नमालिका
नटेश पञ्चरत्न स्तोत्र
नववर्णमाला
पञ्चरत्नस्तुतिः
शिवपंचाक्षरस्तोत्र
पशुपति पञ्चास्य स्तवः
प्रदोषस्तोत्रम्
भृङ्गिकृतशिवस्तोत्रं शिवरहस्ये
मृत्युञ्जय स्तोत्र
मृत्युञ्जय स्तोत्रम्
मानसोल्लास
मार्गसहायलिङ्ग स्तुतिः
रामनाथ-सुप्रभातम्
रुद्राभिषेकस्तोत्रं
शिव नीरांजनम्
यमभय निवारण स्तोत्रम्
शिवसूत्र
शिवस्तवः
शिवस्तोत्रम्
कल्किकृतं शिवस्तोत्रम्
उपमन्युकृतशिवस्तोत्रम्
शिवस्तुति लङ्केश्वरकृत
अथर्वशिरोपनिषत्
शिव स्तोत्रे महिमा
अथ शिवस्तोत्राणि
शिवकवचम्
शिवमानसपूजा
शिवमहिम्न: स्तोत्रम्
शिवभुजंगप्रयातस्तोत्रम्
शिवषडाक्षरस्तोत्रम्
शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्
रावणकृतशिवतांडवस्तोत्रम्
द्वादशज्योतिर्लिंङ्गस्तोत्रम्
शिवस्तुति:
पशुपत्यष्टकम्
लिंगाष्टकम्
वेदसारशिवस्तव:
विश्‍वनाथाष्टकम्
शिवनामावल्यष्टकम्
प्रदोषस्तोत्राष्टकम्
निर्वाणदशकम्
चन्द्रशेखराष्टकम्
कालभैरवाष्टकम्
असितकृतशिवस्तोत्रम्
हिमालयकृतस्तोत्रम्
शिवाष्टकम्
उमामहेश्वरस्तोत्रम्
दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं
वेदसारशिवस्तोत्रम्
शम्भुस्तोत्रम्
शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमालास्तोत्रम्
शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्
शिवरक्षास्तोत्रं
शिवमहिमस्तोत्रम्
शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ।
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे