इसापनीती कथा १०१ ते १५० (Marathi)


इसाप
इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

मधमाशा आणि त्यांचा धनी

लांडगा आणि बगळा

कुत्रा आणि सिंह

कोळी आणि चिमणी

कोल्हा आणि साळू

कोल्हा आणि कावळा

कोल्हा आणि करकोचा

गरुडपक्षीण आणि कोल्हीण

गाढवाचे पोर आणि रानडुक्कर

डोमकावळा

देवाकडे राजा मागणारे बेडूक

बोकड आणि बैल

अविचारी शेतकरी

शेतकरी आणि दैव

Tउंदीर आणि बेडूक

समुद्र किनार्‍यावरील प्रवासी

पारवा आणि तसबीर

लांडगा आणि कोकरू

लांडगा आणि मेंढी

कुत्रा आणि त्याचा मालक

कोंबडा आणि रत्‍न

किडा आणि खोकड

खेकडा आणि त्याचे पोर

कावळा आणि कबुतरे

पायाला साखळी बांधलेला कावळा

कबुतर आणि कावळा

हंस आणि बगळा

गिधाड आणि त्याचे पाहुणे

गावठी गाढव आणि रानगाढव

गरुड आणि घुबड

गाढव व कुत्रा

गाढव आणि बेडूक

धीट कुत्रा

धनगर आणि त्याच्या मेंढ्या

देव आणि माकड

दैव आणि मुलगा

दैव आणि गावंढळ मनुष्य

चिलट आणि सिंह

बगळे आणि राजहंस

बाभळ आणि सागवान

अस्वल व कोल्हा

बैल आणि बोकड

बैल आणि चिलट

चित्ता आणि कोल्हा

दोघे वाटसरू व अस्वल

उंदीर, कोंबडा व मांजर

तरुण आणि त्याचे मांजर

सिंह आणि तीन बैल

शेतकरी व गरुड

बहिरी ससाणा व कोंबडा

ससा आणि कुत्रा

सरदार व त्याचा घोडा

समुद्र आणि नद्या

साळू आणि साप

मेंढ्या व कुत्रे

माणूस व मुंगूस

मांजरे व उंदीर