Chapters

लांडगा, कोल्हा व वानर

लांडगा आणि घोडा

लांडगा आणि बकरा

कुत्रा आणि घंटा

कोळी व मासा

कोळी व रेशमाचा किडा

कोल्हा व मुखवटा

कोल्हा आणि लांडगा

कोल्हा

कावळा आणि सुरई

हरिणी व तिचे पाडस

हंस व बगळे

घार व कबुतरे

गरूड पक्षी व बाण

चित्ता आणि कोल्हा

स्वार आणि त्याचा घोडा

खूप मित्र असलेला ससा

कुत्रा व सुसर

पारवा व कावळा

वानर आणि कोल्हा

घोडा आणि गाढव

कोकीळ, पोपट व घार

लांडगा आणि करडू

मांजर व वटवाघूळ

वानर आणि सुतार

वाघ आणि चिचुंद्री

सिंहाचे कातडे पांघरलेला गाढव आणि कोल्हा

शिकारी कुत्रा आणि गावठी कुत्रा

सापाचे शेपूट

वेडावणारा पक्षी

म्हातारा सिंह

मेंढी व धनगर

मत्सरी काजवा

माणूस आणि दगड

मांजर आणि चिमण्या

माकड आणि मधमाशी

कोल्हा आणि म्हातारी

कोल्हा, लांडगा व घोडा

करढोक आणि मासे

हरिण आणि द्राक्षाचा वेल

घुबडे, वटवाघुळे आणि सूर्य

घार आणि शेतकरी

दोन घोरपडी

बोकड आणि काटेझाड

बेडकी आणि तिचे पोर

वानर आणि कोल्हा

टोळ आणि मुंग्या

सोन्याची अंडी देणारी हंसी

सिंह, अस्वल, माकड व कोल्हा

सिंहाची गुणज्ञता