Android app on Google Play

 

नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता

 

गावंढे सहस्त्रब्राह्मण । तृत्प केलिया भोजन । पुण्य क्षेत्रीचा एकचि जाण । सुकृत तितुकेचि जोडे ॥१॥
ऎसे पुण्यक्षेत्रीचे दशशतक । तृत्प केलिया पाठक । पाहातां सुकृत । तितुकेचि जोडे ॥२॥
ऎसे सहस्त्रवेदपाठक । तृप्त केलिया पंडित एक । पहांता सुकृत । तितुकेचि जोडे ॥३॥
तैसेचि पंडित सहस्त्र एक । तृत्प केलिया संन्यासी देख । तरी ते सुकृत । तितुकेचि जोडे ॥४॥
तैसे सहस्त्र संन्यासी । गणित एक परमहंसी । पाहतां सुकृतांसी । एक तृप्त केलिया ॥५॥
परमहंसी सहस्त्रगणी । तैसीच ब्रह्माज्ञानाची मांडणी । जोडे सुकृत तृप्त करणी । एक ब्रह्मवेत्ता ॥६॥
उपमा देता ब्रह्मवेत्यासी । पाहता ब्रह्माडीं नाही त्यासी । तृप्त केलिया ब्रह्मवेत्यासी । हरिहर तृप्त ॥७॥
ऎसे वेत्ते अपरंपार ।  न ये नामधारका बरोबर । नामधारका सादर । पाहे एका जनार्दनी ॥८॥
 

निवडक अभंग संग्रह

संकलित
Chapters
श्लोक ३ रा
निवडक अभंग संग्रह १
निवडक अभंग संग्रह २
निवडक अभंग संग्रह ३
निवडक अभंग संग्रह ४
निवडक अभंग संग्रह ५
निवडक अभंग संग्रह ६
निवडक अभंग संग्रह ८
निवडक अभंग संग्रह ९
निवडक अभंग संग्रह १०
निवडक अभंग संग्रह ११
निवडक अभंग संग्रह १२
निवडक अभंग संग्रह १३
निवडक अभंग संग्रह १४
निवडक अभंग संग्रह १५
निवडक अभंग संग्रह १६
निवडक अभंग संग्रह १७
निवडक अभंग संग्रह १८
निवडक अभंग संग्रह १९
निवडक अभंग संग्रह २०
निवडक अभंग संग्रह २१
निवडक अभंग संग्रह २२
श्री हनुमानजन्माचे अभंग
श्रीरामजन्माचे अभंग
श्रीकृष्णजन्माचे अभंग
मंगलाचरण पहिले
काकड आरतीचे अभंग
श्रीसदगुरु महिमा
संतसंगमहिमा
गौळण
दळण
विनंतीचे अभंग
उपसंहार व वरप्रसाद
श्रीसंत सदन महिमा
क्षीरापतीचे अभंग
प्रारब्धपर अभंग
नक्र उद्धार
नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता
मुका
काल्याचे अभंग
जोहार
जातें
एडका
दत्तस्तुती
दान महात्म्य (महिमा)
भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।
बहिरा
आरत्या
मदालसा
एकादशीचे अभंग
द्वादशीचे अभंग
चांगदेव पासष्टी