Android app on Google Play

 

उपसंहार व वरप्रसाद

 

*
घालीन लोटांगण  वंदीन चरण । डोळ्यांनी पाहीन रुप तुझे ॥१॥
प्रेमें आलिंगन आनंदें पूजीन । भावें ओवाळींन म्हणे नामा ॥२॥
भजन - विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई तिर्थाचा प्रचलित अभंग
*
तीर्थ उठवा उठवा । देव भक्तासी बोळवा ॥१॥
गुढा सोडणें सोडणें । झालें तीर्थ उथ्थापणें ॥२॥
गुढी आली वृंदावना । मथुरा दिली उग्रसेना ॥३॥
जाला कथेचा कळस । लळीत गाये भानुदास ॥४॥
तीर्थाचा अभंग गाथ्यात असा पाठा आहे
*
गुढीयेसी सांगू आलें । कंस चाणूर मर्दिले ॥१॥
हर्षे नाचताती भोजें । जिंकयेले यादवराजें ॥२॥
गुढी आलीं वृदावना । मथुरा दिली उग्रसेना ॥३॥
जाला त्रिभुवनी उल्हास । लळित गाये भानुदास ॥४॥
*
हेचि व्हावी माझी आस । जन्मोजन्मीं तुझा दास ॥१॥
पंढरीचा वारकरी । वारी चुको नेदी हरी ॥२॥
संतसंग सर्वकाळ । अखंड प्रेमाचा कल्लोळ ॥३॥
चंद्रभागे स्नान । तुका मागे हेंचि दान ॥४॥
*
आकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा । माझिया सकळा हरीच्या दासा ॥१॥
कल्पनेची बाधा न हो कवणें काळीं । ही संतमंडळी सुखीं असो ॥२॥
अहंकाराचा वारा न लागो राजसा । माझिया विष्णुदासा भाविकांसी ॥३॥
नाम म्हणे तया असावें कल्याण । ज्या मुखीं निधान पांडुरंग ॥४॥
*
मागणें तें तुजप्रती आहे । देशील तरी पाहें पांडुरंगा ॥१॥
या संतासी निजवीं हेंचि मज देई । आणिक दुजें कांही न मागों देवा ॥२॥
तुका म्हणे आतां उदार तूं होई । मज ठेवी पायीं संतांचिया ॥३॥
*
जाला प्रेतरुप शरीराचा भाव । लक्षियेला ठाव स्मशानींचा ॥१॥
रडती रात्रंदिवस कामक्रोध माया । म्हणती हाय हाय यमधर्म ॥२॥
वैराग्याच्या शेणी लागल्या शरीरा । ज्ञानाग्नि लागला ब्रम्हत्वेंसी ॥३॥
फ़िरविला घट फ़ोडिला चरणीं । महावाक्य ध्वनि बोंब झाली ॥४॥
दिली तीळांजुळी कुळनाम रुपासी । शरीर ज्याचे त्यासी समर्पिले ॥५॥
तुका म्हणे रक्षा झाली आपोआप । उजळला दीप गुरुकृपा ॥६॥
 

निवडक अभंग संग्रह

संकलित
Chapters
श्लोक ३ रा
निवडक अभंग संग्रह १
निवडक अभंग संग्रह २
निवडक अभंग संग्रह ३
निवडक अभंग संग्रह ४
निवडक अभंग संग्रह ५
निवडक अभंग संग्रह ६
निवडक अभंग संग्रह ८
निवडक अभंग संग्रह ९
निवडक अभंग संग्रह १०
निवडक अभंग संग्रह ११
निवडक अभंग संग्रह १२
निवडक अभंग संग्रह १३
निवडक अभंग संग्रह १४
निवडक अभंग संग्रह १५
निवडक अभंग संग्रह १६
निवडक अभंग संग्रह १७
निवडक अभंग संग्रह १८
निवडक अभंग संग्रह १९
निवडक अभंग संग्रह २०
निवडक अभंग संग्रह २१
निवडक अभंग संग्रह २२
श्री हनुमानजन्माचे अभंग
श्रीरामजन्माचे अभंग
श्रीकृष्णजन्माचे अभंग
मंगलाचरण पहिले
काकड आरतीचे अभंग
श्रीसदगुरु महिमा
संतसंगमहिमा
गौळण
दळण
विनंतीचे अभंग
उपसंहार व वरप्रसाद
श्रीसंत सदन महिमा
क्षीरापतीचे अभंग
प्रारब्धपर अभंग
नक्र उद्धार
नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता
मुका
काल्याचे अभंग
जोहार
जातें
एडका
दत्तस्तुती
दान महात्म्य (महिमा)
भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।
बहिरा
आरत्या
मदालसा
एकादशीचे अभंग
द्वादशीचे अभंग
चांगदेव पासष्टी