Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 165

“आई ! मी अमळनेरहून परत येईन. नामदेवाला आगगाडीत बसवून परत येईन,” रघुनाथ म्हणाला.

नामदेव आईच्या पाया पडला. तिने आशिर्वाद दिला.

“वेणू जातो हां. धोतरे घेतली. किंमत दिली,” नामदेव म्हणाला.

“किंमत खरोखर पटेल तेंव्हा,” वेणू म्हणाली.

“पटेल एक दिवस पटेल,” नामदेव म्हणाला.

स्वामी तयारच होते. भिका, जानकू यांचा निरोप घेऊन नामदेव म्हणाला. तिघे पायीच निघाली.

अनेक विषयांवर चर्चा करीत तिघे जात होते. आश्रमाचा व्याप कसा वाढवावा या बद्दल चर्चा  चालू होती.

“मी स्वता:च आता हिंडू लागावे असे वाटते,” स्वामी म्हणाले.

“तुम्हाला वर्तमानपत्र असते तर छान झाले असते. यशवंत जर येऊन मिळाला तर छान होईल. सध्याच्या काळात वर्तमानपत्र ही प्रचंड शक्ति आहे,” रघुनाथ म्हणाला.

“तुम्ही आल्याशिवाय त्या फंदात पडू नये असे वाटते. वर्तमानपत्र चालविणे म्हणजे सर्कस आहे ती. तारेवरचे बोलणे आहे ते. फार तोल सांभाळावा लागतो. नाहीतर तुरुंगात पडायचेत. तुरुंगात पडण्याची भीति नाही. परंतु लगेच दुसरा संपादक तयार हवा,” स्वामी म्हणाले.

“तरुणांची कर्तव्ये’ हे पुस्तक तुम्ही लिहलेले आहे. त्यांचे काय झाले?” रघुनाने विचारले.

“काय व्हायचे आहे? पडून राहिले आहे,” स्वामी म्हणाले.

अमळनेर स्टशनवर मित्र आले. गाडी उभी होती. नामदेव उभा होता. स्वामी व रघुनाथ उभे होते.

“नामदेव एकटा असलास म्हणजे ऱडत बसू नको. रडणे हे तुमचे काम नाही. तुमचे सर्वांचे रडणे मी पुर्वी रडून टाकले आहे. तुम्ही हसा व कांम करा. आश्रमाचे काम वाढवा,” स्वामी म्हणाले.

“आश्रमाचे काम वाढू लागताच आश्रमच नाहीसा व्हावयचा,” नामदेव म्हणाला.

“सारा खानदेशच मग आश्रम होईल. जेथे जाऊ तेथें आपलेच मित्र, समान ध्येयाचे, समान आचारविचारांचे ! छोटा आश्रम मरेल, कांम करता करता मरेल व मोठ्या आश्रमाला जन्म देईल. दाणा मरतो व हजारो दाण्यांचे कणीस मिळते. एक आश्रम सरकारने जप्त केला तर शेकडों आश्रम त्या आश्रमाच्या मरण्याने जन्माला आलेले आज ना उद्या दिसतील,” स्वामी म्हणाले.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा