Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धडपडणारी मुले 163

“मी हात जरा सोडतो,” नामदेव म्हणाला.

नामदेवाने हात सोडला व जाते भरभर फिरू लागले. जाते हलके येऊं लागले.

“तुम्हाला जाते धरता येत नाही. खुंटा आवळून धरता. खुटा सैल धरावा लागतो. घट्ट पकडून नाही ठेवायचा. तुम्हाला घट्ट धरून ठेवण्याची सवय झाली आहे. वस्तू हातांत आली की घट्ट धरता,” वेणू म्हणाली.

“देवाचे पाय घट्ट धरावे,” नामदेव म्हणाला.

“खुंटा म्हणजे देवाचा पाय वाटते?” वेणूने विचारले.

“हो देव ज्याप्रमाणे विश्व फिरवतो, त्याप्रमाणे हा खुंटा या जात्याला फिरवतो. खुंटा म्हणजे देवाचा पाय,” नामदेव म्हणाला. 

“पुरे आता दळणे. चल नामदेव,” रघुनाथ म्हणाला.

“भाऊ धोतरे घातलीत रे,” वेणूने वाचारले.

“हो आणि नामदेवने त्याचे पाच रुपये दिले आहेत,” रघुनाथ म्हणाला.

“मी नवीन धोतरजोडा घेणारच होतो,” नामदेव म्हणाला.

“परंतु फुकट काही घेऊ नये. घरी तुम्हाला अडचण असते. नुसती मदत तशी देता येत नाही व ती घेणेही मिंधेपणा वाटते. म्हणून हे पाच रुपये असूं देत,” नामदेव म्हणाला.

“आणि वेणू ! तू आता आंधळी. तुझ्या लग्नासाठी आता पैसे लागतील. पैशाशिवाय तुला कोण घेणार ? पैशाची पिशवी बरोबर घेशील तेव्हा कोणीतरी तुला गळ्यात बांधून घ्यावयास तयार होईल. आई हल्ली पै पै जमवीत आहे. मी म्हटले, ‘आई, इतकी कां रात्रंदिवस श्रमतेस ?’ ती म्हणाली, ‘वेणूच्या लग्नासाठी.’ वेणू ! तूही सूत कात. पैसे जमव. स्वावलंबनाची कास धर,” रघुनाथ सांगत होता.

“भाऊ ! काय हे तुम्ही बोलत आहात ? कोणाजवळ बोलत आहात ? तुम्ही दगडाशी बोलता का वेणूशी डोळे गेले. वेणूचे प्राणहि जावेत अशी का इच्छा आहे ? प्रेमाच्या वस्तूचे विक्रे रे काय मांडता ? त्या धोतरांचे रुपये मोजणार ? त्यांचा का पाच रुपये किंमत आहे ? त्यांची किंमत द्यायला तुम्ही तयार आहात ?” वेणूने विचारले.

“बारीक सूत आहे म्हणून फार तर साहा रुपये,” रघुनाथ म्हणाला.

“त्या धोतरांत मी माझे हृद्य, माझे सारे जीवन ओतले आहे. त्या धोतरांची किंमत द्यायची असेल तर हृद्य मला द्या. त्या धोतरांत भावना आहेत, प्रेम आहे. मला भावना द्या, प्रेम द्या. दगडधोंडे देऊ  नका. त्या पाच रुपयांना माझे पंचप्राण गुदमरून जातील. ते पाच दगड माझ्या प्राणाची समाधी बांधतील,” वेणू म्हणाली.

“वेडीच आहे वेणू,” रघुनाथ म्हणाला.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा