Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धडपडणारी मुले 161

“तुमचा किती जीवनात उपयोग होत आहे, ते तुम्हास माहीत नाही. अनेकांना ओलावा तुमच्यामुळे मिळत आहे. नदीला कोठे माहीत असते की किती तृणवेलींना ती ओलावा देते! किती जलचरांना, स्थलचरांना ती आधार देते! नदीला ओलावा देत वाहणे हे माहीत! ओलावा, देत आहे याची जाणीवही तिला नसते. वाहणे, काट्याकुट्यांतून वाहणे, पाणी असेपर्यंत रात्रंदिवस वाहाणे हेंच तिला माहीत. तुमच्या जीवनाच्या प्रवाहामुळे आजूबाजूच्या अनेक लोकांच्या जीवनाच्या मळ्यांस ओलावा मिळतो. ते मळे फुलतात, ओसाड मळे हंसतात! आपण किती फुले फुलविली हे सूर्याला माहीत नाही, आपण किती जमिनी भिजविल्या हे मेघाला माहीत नाही, आपण किती जणांना स्वच्छ हवा दिली हे वा-याला माहीत नाही, किती जणांना मला पाहून आनंद झाला हे चंद्राला माहीत नाही! सारे कर्म करीत आहेत. शांतपणे आपापली कर्मे अविरत करीत आहेत. स्वामी! तुम्हाला पाहून आमची हृदये फुलतात? तुम्ही हंसलेत म्हणजे आम्हांला अमर रसायन मिळते. तुम्ही खिन्न झालेत म्हणजे आमची किती उमेद खचते. किती उत्साह जातो, किती धैर्य गळते याची तुम्हाला कल्पना नाही. चला. उठा. आमच्यासाठी हंसा, खेळा, काम करा. आमच्या आनंदासाठी, आमच्या सुखासाठी, आमच्या बर-यासाठी, ” रघुनाथ म्हणाला.

“किती रे तुम्ही चांगले बोलता? जसे कवि व तत्त्वज्ञानीच, ” स्वामी म्हणाले.

“ ‘बोलविता धनी वेगळाची!’ तुम्हींच असे बोलायला शिवकविलेत. तुम्हीच ही काव्ये, हे विचार गेली चार वर्षे ओतीत आहात. तुमचेच तुम्हाला मिळत आहे. तुम्ही आशा पेरलीत, आशा घ्या, ” रघुनाथ म्हणाला.

“येता ना जेवायला? सारी वाट पाहत असतील. वेणूसुद्धा आज आश्रमातच जेवायला आली आहे, ” रघुनाथ म्हणाला.

“आईला का नाही बोलाविले? तुझी आई पुढेमागे आश्रमाचीच आई होईल. रघुनाथची आई सर्वांची आई होईल, ” स्वामी म्हणाले.

“आई नको म्हणाली. तिला तितका मोकळेपणा वाटत नाही अजून. गांव आहे. कोणी काही म्हणेल, फुकट जेवतात म्हणेल. चला तुम्ही, ” रघुनाथ म्हणाला.

स्वामी उठले. नामदेव रघुऩाथ त्यांचा हाथ धरून निघाले.

भिका, जानकू वाट पाहात होते. प्रचारक मुलांबरोबर निघून गेले होते. वेणू तेथे बसली होती.

“वेणू म्हणजे आश्रमाचे संगीत आहे, ” स्वामी म्हणाले.

“वेणू कांतते किती छान ‘आंधळ्या मुलीचे हे सूत आहे,’ असे सांगितले तर कुणाला खरेहि वाटणार नाही,” जानकू म्हणाला.

“तुम्ही धोतर न्यायला विसराल हो. सकाळी ना जाणार? वेणूने विचारले.

“हो, ” नामदेव म्हणाला.

“भाऊ! त्यांच्या पिशवीत धोतर घालून ठेव, ” वेणू म्हणाली.

भिकाने पाने मांडली. सारे एकदम जेवायला बसले.

“नामदेव, तुम्ही बडोद्याला जाणार. आपल्या येथील काही खादी तिकडे पुढेमागे खपवा. मी पाठवून देईन कोणा येणाराजाणाराबरोबर, ” स्वामी म्हणाले.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा