Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धडपडणारी मुले 82

“मी नाहीं पडत. मी डोळे मिटून सुद्धां चालतें. डोळे मिटून जात्यांत वैरण घालतें. डोळे मिटून सरळ जात येतें की नाहीं ते मी पाहातें. परवां मी वाळवंटांत डोळे मिटून जात होतें तर तिकडून आली गाय! मी एकदम डोळे उघडले म्हणून, नाहींतर शिंगच डोळ्यांत जाऊन कायमचाच मिटला असता डोळा,” वेणू हकीकत सांगत होती.

“नामदेव, तूहि घे तो खडा. मीच एकटा खाऊ वाटते? वेणू मला हावरा म्हणेल,” स्वामी म्हणाले.

“त्यांना नसेल आवडत गूळ! आमच्या गांवांत ती श्रीपति आहे. तो इंग्रजी शिकतो धुळ्याला त्याला गुळ नाही आवडत.
त्याला साखर लागते,” वेणू म्हणाली.

“वेँणू! तुझा यांची ओळख नाही तरी तू कशी बोलतेस?” स्वामी म्हणाले.

“रघुनाथ सांगे म्हणून ओळख आहेच. तुम्ही बोलता, परंतु हे का बोलत नाहीत?” वेणूनें विचारलें.

“ते मुके आहेत,” स्वामी म्हणाले.

“ते पाहा हंसले. मुके नाहीत. जे मुके असतात ते बहिरे पण असतात. बोलाना हो तुम्ही कांहीतरी,” वेणू म्हणाली.

“त्यांना कांहीतरी बोलायला नाही आवडत, मुद्याचे जरूरीचे बोलायला आवडते,” रघुनाथ म्हणाला.

“त्याला बोलता नीट येत नाही. बासरी वाजविता येते,” स्वामी म्हणाले.

“बाबूची?” वेणूनें विचारलें.

“नाही. ब्रासची,” नामदेव म्हणाला.

“बघू दे,” वेणूने सांगितले.

नामदेवानें पिशवींतून बांसरी काढली व वेणूच्या हातात दिली.

“किती लांब व लकलकित आहे. ही देशी आहे?” वेणूनें विचारलें.

“हो. आतां देशी मिळतात. अमळनेरच्या खादीभांडारात मिळतात,” नामदेव म्हणाला.

“वेणू! आतां तुझी बासरी बंद कर,” रघुनाथ म्हणाला.

“माझी कोठली?” वेणूनें विचारले.

“म्हणजे कोठली?” वेणूनें विचारलें.

“म्हणजे तुझी टळळी,” स्वामी हंसत: म्हणाले.

“माझी टकळी म्हणजे वाटतें बांसरी! मी का इतकें गोड बोलतें?”
वेणूनें विचारलें.

“आज तरी गोड वाटतें आहे,” रघुनाथ म्हणाला.

“नामदेवाला ब्रासची बासरी वाजवता येते व वेणूची बांसरी पण वाजविता येते,” स्वामी म्हणाले.

“वेणू! घागर दे. येताना नदीची भरून आणू,” रघुनाथ म्हणाला.

“एकच देऊ?” तिनें विचारलें.

“एकच दे. ते पाहुणे आहेत,” रघुनाथ म्हणाला.

“मुळीच नाहीं. ते आपलेच आहेत. होय ना हो? म्हणून तुम्हीं खाऊ आणलात. बाबा कधीं आणीत नाहीत. कोणी आणीत नाहींत. रघुनाथभाऊ एखादे वेळेस येताना आणतो,” वेणू म्हणाली.

“बरें आम्ही जातों स्नानाला आतां, वेणूबाई,” स्वामी म्हणाले.

“मी कांही बाई नाही,” वेणू म्हणाली.

“मग काय बुवा वाटते?” रघुनाथ हसत व चिडवीत म्हणाला.

“मी नाहीं बोलत जा,” असें म्हणून वेणू रागावून घरांत गेली.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा