Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 48

गोपाळराव म्हणाले, “शिव्याशापहि मिळत असतील”

स्वामी म्हणाले, “सारे संमिश्र आहे. अंधार व उजेड, दिवस व रात्र. जगांत केवळ आनंद नाही, केवळ दु:ख नाही. आणि म्हणूनच गोडी आहे. मनुष्याला केवळ आंबट आवडत नाही. केवळ गोड आवडत नाही. मनुष्याला आंबट गोड आवडत असते.”

दिपवाळीची सुट्टी असल्यामुळे मुलें दु:खानें घरी गेली होती. गोपाळरावांना जरा बरें वाटत नव्हतें. त्यांना हिवंताप येत होता. स्वामी मधून मधून चौकशी करुन जात. एके दिवशी सकाळीं गोपाळरावांची चौकशी करण्यासाठी म्हणून स्वामी गेले. ते दरवाजाजवळ जातात, तों त्यांना काय दिसलें? गोपाळरावांच्या खोलीच्या दरवाजांतच स्वामी उभे राहिलें. त्यांच्यानें आंत पाऊल टाकवेना. तें दिव्य दर्शन होतें. पवित्र दर्शन होतें.  गोपाळराव घळघळ अश्रू ढाळीत होते! अश्रूंची टवाळी करणा-या गोपाळरावांच्या डोळ्यांत मोत्यासारखे अश्रू! या मनुष्याचें हृदय आहे तरी काय? वरुन ओबड धोबड परंतु आंत रसाळ आहे हा पुरुष. दगडाच्या आंत गुप्तगंगा आहे; वरून कठोर परंतु आंत प्रेमाचे झरे आहेत. ती पावन गंभीरता भंगावी असें स्वामींस वाटलें नाही. पवित्र दुर्वांकुरांवरील स्वच्छ दंवाचे बिंदु-ते पाहाण्यांतच धन्यता व सुंदरता असते.

आवाज न करता स्वामी माघारे गेले. त्या पातळ, दुबळ्या अश्रूंनीं स्वामी व गोपाळराव यांना कायमचें जोडलें, अभंग जोडलें. अश्रू हे जोडणारे आहेत. दगडांना जोडणारें अश्रूसारखें सिमेंट दुसरें कोणतें आहे? स्वामींची गोपाळरावावर भन्ति बसली, प्रेम बसलें. गोपाळरावांस पाहावें, वरचेवर पाहावें; दुरून प्रेमानें पाहावें असें त्यांना वाटे. स्वामीजी कधी फुलें तोडीत नसत, परंतु गोपाळरावांना फुलें आवडत म्हणन कधी कधीं हलक्या हातानें सुंदर, सुगंधी फुलें तोडून स्वामी त्यांच्या टेबलावर त्यांना नकळत नेऊन ठेवीत. देवाला नकळत त्याची पूजा करीत.

स्वामी नेहमी छात्रालयांतच जेवत असत. ते कधी जेवत, कधी जेवतहिनसत. ज्या दिवशी त्यांचें मन खिन्न असें, विषण्ण असे, त्या दिवशीं ते जेवणाला टाळा देत. ते म्हणत, ‘जेवताना मन प्रसन्न असावें. ज्या दिवशीं मन अप्रसन्न असेल त्या दिवशीं जेवू नये. अप्रसन्न व अशांत मन असताना घेतलेलें अन्न विषाप्रमाणे होईल. त्या अन्नानें शरिरास पुष्टी मिळणार नाही!’ एखादे दिवशीं ते म्हणत, ‘रोज उठून काय जेवायचें! कधी कधीं या जेवण्याचा मला कंटाळा येतो!”

एके दिवशीं अकस्मात् स्वामींच्या खोलींत गोपाळराव आले. गोपाळराव असे मधूनमधून स्वामींकडे येत असत. ते फार बोलत नसत. नुसते येऊन जात. जणुं त्या खोलींतील प्रेम व माधुर्य प्यावयास ते येत असत.
“काय गोपाळराव?” स्वामींनी विचारलें.

“मी तुम्हाला एक प्रार्थना करावयाला आलों आहे,” गोपाळराव म्हणाले.

“आज्ञा करावयास आलों आहे असें म्हणा,” स्वामी म्हणाले.

“तितकें प्रेम माझ्याजवळ कोठें आहे? प्रेम मारूं शकतें, आज्ञा करुं शकतें,” गोपाळराव म्हणाले.

“मी तुमच्यासाठी काय करुं?” स्वामीनीं विचारलें.

“तुम्ही छात्रालयांत न जेवतां माझ्याकडेच उद्यांपासून जेवायला येत जा. मी तुम्हाला नको सांगेपर्यंत माझ्याकडेच जेवायचे,” गोपाळराव म्हणाले.

“कां बरे!” स्वामीनीं कुतूहलपूर्वक विचारलें.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा