Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 147

वेणूला वाटले निजावे. बाहेर गार वारा सुटला होता. पाऊस पडू लागणार होता. हवेत गारठा आला होता. वेणू पांघयला पाहू लागली. सापडली एक वळकटी ! तिने उघडली. आत हाताला मऊशी शाल लागली ! हे भाऊचे नाही आंथरूण ! हे त्यांचे. होय त्यांचे. माझा हात हातात घेणा-यांचे ! निजू दे येथेच. वेणू निजली. ती शाल तिने पांघरली ! सारे अंग तिने गुरंगटून घेतले. वेणू सुखावली होती, मंदावली होती, आळसावली होती! नीज. तुला जाग्रण आहे. नीज, वेणू नीज!

तिला झोप येईना. काहीतरी चावू लागले. आंथरूणात चावू लागले. ढेकूण, पिसवा! वेणू उठली. किती चावते तरी ! तिला ढेकूण दिसत नव्हते. पिसवा दिसत नव्हत्या. परंतू चावत होते खरे. तिने ती वळकंटी निट गुंडाळून ठेवली. शालीची टोके बाहेर नाही ना आली, ते तिने नीट पाहिले. उठले तरी चावतेच आहे काही तरी ! दार उघडू दे. वेणूने दार उघडले. जोराचा वारा आत घुसला. देवाघरचा वारा. वा-याबरोबर पावसाचे थेंब आले. देवाच्या कृपेचे थेंब ! जोराचाच पाऊस आला. वेणूने दार बंद केले नाही. ! बाहेर पाण्याचे खळखळाट प्रवाह वाहत होते. वेणू शांत खिन्नतेने तेथे बसली होती. तिच्या डोळ्यांतून दोन थेंब गालावर घळघळले. ते थेंब कसले होते ? ते थेंब सुखाचे होते का दुखा:चे ? आशेचे की निराशेचे? पापाचे का पश्चातापाचे ? अश्रुंची फार चिकित्सा करू नये. दवबिंदूला फोडून पाहू नये. सारे विश्व त्यात असते.!

“वेणू ! दार उघडे काय ठेवलेस ? सारी खोली ओली झाली,” रघुनाथ येताच म्हणाला.

“खोलीतील घाण जाईल. खोली स्वच्छ होईल. येथे फार चावते. जरा पडले तर सारखे चावे. उघडे टाकले दार. होऊ दे स्वच्छ. खोली धुऊन निघू दे,” वेणू म्हणाली.

“आम्ही सारेच धुऊन निघालो. पावसात सापडलो. छत्र्या असून निरुपयोगी झाल्या. वा-याची फारच जोराची झड,” नामदेव म्हणाला.

“भाऊ ! तुमच्या खोलीत काय काय रे आहे?’ वेणूने विचारले.

“काय असणार वेणे ? पुस्तके, वह्या, अंथरुणे, भांडी, एक टेबल, दोन खुर्च्या, दोन फोटो आहेत,” रघुनाथ म्हणाला.

“कोणाचे रे फोटो?” तिने विचारले.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा