Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धडपडणारी मुले 56

“लोक खादी वापरीत नाहींत, कोर्टकेचरी सोडीत नाहीत, श्रेष्ठनिष्ठपणा टाकीत नाहीत, घाण दूर करीत नाहीत, मग महात्माजींना कसें आणू? थोर पुरुषाला आणावयाचें तर आपल्या घरांत घाण असता कामा नये, आपल्या गांवात घाण असता कामा नये, आपल्या मनांत घाण असता कामा नये. अंतर्बाह्य स्वच्छ व्हावें व मग महात्म्याचें दर्शन घ्यावें,” स्वामी म्हणाले.

“पण सूर्य आल्याशिवाय अंधार दूर होत नाही, जागृति येत नाही,” तुकाराम मास्तर म्हणाले.
“हिदुस्थानांत सूर्य आला आहे, तो उभा आहे. अंधार दूर होत आहे. जागृति येत आहे,” स्वामी म्हणाले,
“प्रत्यक्ष दर्शनानें निराळाच परिणाम होतो,” मगन म्हणाला.

“ते खरें आहे. परंतु महात्माजी कोठे कोठे जातील? आपण त्यांची विचाररुप भेटच घेतली पाहिजे. फार तळमळ असेल तर ते जेथे असतील तेथें गेले पाहिजे, तुम्हाला फार तळमळ लागली तर महात्माजीहि येथे येतील, कोणी सांगावे?” स्वामी म्हणाले.

जेवणखाण झालें, गांवांतील कांही मंडळी जमली होती. त्याच्याशी निरनिराळ्या गोष्टींवर चर्चा झाली. तेथे जवळच खादी पडली होती.

“ही खादी महाग असते. कशी काय घ्यावी?” एकानें प्रश्न विचारला.

“स्वतंत्र होऊ पाहाणा-या लोकांनी स्वस्त व महाग हे प्रश्न करून चालणार नाही. इतर हजारो फालतू गरजा कमी करूं व खादीच घेऊ असे निर्धार झाले पाहिजेत. स्वातंत्र्य स्वस्त नाही. त्याच्यासाठी अपरंपार त्याग करावयास जनतेनें उठलेंच पाहिजे. तुम्ही आपापल्या गांवांतच खादी तयार कां करीत नाही? तुमच्या गांवचा शेतसारा किती आहे?” स्वामीनीं प्रश्न विचारला.

“सात हजाराच्या आसपास आहे,” एक पाटील म्हणाले.

“इंग्रज सरकार तुमच्या गांवांतून शेतसा-याचे दरसाल सात हजार रुपये नेते. परंतु इतर त-हांनी आपण किती संपत्ति गांवांतील दवडतों, याचा जरा विचार करा. तुमच्या गांवची वस्ती पंचवीसशें आहे. प्रत्येक माणसाला कमीतकमी पाच रुपयांचे कापड वर्षाला धऱलें तर साडेबारा हजार रुपये होतात. तुमचा गांव कपड्यांसाठी केवळ बारा पंधरा हजार रुपये बाहेर पाठवतो. हे आपल्या गावांत वाचवता आले तर? जाडें भरडें कसेंहि असो, गावांतच कापड तयार करावयाचे असा संकल्प सर्वांनी करावा. गांवचें स्वरुप बदलून जाईल. तुमच्या बायका शेतांतून कामाला जात नाहीत. काढा म्हणावें सूत, फिरू दे रहाट! इच्छाशक्ति पाहिजे. गांवांतील पुढा-यांनी याचा विचार केला पाहिजे. खादीनें स्वराज्य, याचा अर्थ हा आहे की गांवचे पंधरा हजार रुपये गांवांतच ठेवावयाचे,” स्वामी म्हणाले.

“हे सारें कठीण आहे,” एकजण म्हणाला.
“मग गुलामगिरीत राहाणें सर्वांत सोपें आहे. तेंच आपण करूं या आपणांस सारेंच कठीण वाटतें. रस्त्यांतील घाण उचलणे कठीण, हरिजनांस जवळ घेणें कठीण, हिंदुमुसलमानांचे ऐक्य कठीण, स्वदेशी व्रत कठीण. ज्या लोकांना सारें कठीण वाटतें, त्यांना मरणें एवढेंच सोपें आहे पुरुषार्थ कठीणच असतो. आपण उठले पाहिजे. गांवांतील गाईम्हशीचें शेण उचलावयास माणसें धावतात, परंतु माणसांचे शेण का फक्त डुकरांनी येऊन खावें? मांजरेसुद्धां आपल्या विष्ठेवर माती टाकतात. आणि आम्ही माणसें! सनातन सस्कृतीचीं ! घाण, रोग, आळस, दंभ यांचा प्रचार व प्रसार म्हणजे सनातन संस्कृति नाही. सनातन संस्कृति विषाचें अमृत करणारी आहे, विष्ठेचें सोनें करणारी आहे. शेतांत शौचास जाऊन त्यावर माती टाकावी असें धर्मांत सांगितले आहे. परंतु शेंडींत व गंधांत धर्म राहिला. बाकी सारें कठीण होऊन बसलें. गांवची घाण दूर करण्याचा तुम्ही कधी विचार केला का? रोज सकाळी भाग्यलक्ष्मी तुमच्या गांवांत शिरू पाहाते, परंतु घाण पाहातांच नाकाला पदर लावून ती दूर जाते. भाग्यलक्ष्मी तुमच्या गांवच्या सीमेजवळ घुटमळत आहे. घाण दूर करा व तिला घेऊन जा. ‘हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे.’ जेथें हात हलतील, सदैव उद्योगांत राहातील, घाण दूर करतील तेथें लक्ष्मी नांदल्याशिवाय राहाणार नाही.”

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा