Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धडपडणारी मुले 52

“खेड्यांची शहरांना ओळख नाहीं व शहरांची खेड्यांना ओळख नाही. खेडी म्हणजे धडें व शहरें म्हणजे मुंडकी. धडाची मुडक्याला भेट नाही व मुंडक्यांची धडाला भेट नाही,” स्वामी म्हणाले.

“मुंडकें म्हणजे बुद्धिमान लोक-होय ना?” नामदेवानें विचारलें.
“होय या बुद्धिमान् लोकांना खेड्यांतील कष्टाळू जनतेबद्दल कोठें आहे.

प्रेम? खेड्यांतील लोक आपणास धान्य देतात, आपण त्यांना विचार नेऊन देऊ असें या बुद्धिमान् लोकांच्या मनांत कधीं येतें का?” स्वामीनीं विचारलें.

“ आपण आज जात आहोत,” मुकुंदा म्हणाला.

“परंतु पुढें मोठे झाल्यावर जाल का? या खेड्यांतून नवीन, निर्भय विचार पसरविण्यासाठी याल का? आपल्या देशांत सात लाख खेडी आहेत. सात लाख विचार पसरविणारे व विचार पसरविता पसरविता सेवा करणारे तरुन देशाला पाहिजे आहेत. आपल्या या तुमच्या खानदेशांतच जवळजवळ पंधऱाशें खेडीं आहेत. पंधऱाशे तरुण या कामाला वाहून घेणारे लागतील. प्रत्येक खेड्यांत आपला एक बिभीषण पाहिजे. ज्याप्रमाणें सरकारचा पोलीस पाटील प्रत्येक खेड्यांत आहे, त्याप्रमाणे देशाची सेवा करणारा स्वयंसेवकहि प्रत्येक खेड्याला पाहिजे,” स्वामी म्हणाले.

“पंधराशें तर दूरच राहिले, परंतु पंधऱा तरी मिळतील कीं नाही याची शंका वाटते,” रघुनाथ म्हणाला.

“तुम्हाला शंका वाटते, परंतु मला वाटत नाही. हिंदुस्थानांत का त्याग नाही? समर्थांच्या वेळेस जर शेंकडो मठ स्थापन करण्यासाठी तरुण मिळाले, तर आज का मिळू नयेत? मला अशा आहे. भारत हें काहीं मुमुर्षू राष्ट्र नाहीं. तें वर येणारें राष्ट्र आहे,” स्वामी म्हणाले.

“ती पाहा टेकडीवरची मशीद किती सुंदर आहे,” हरि म्हणाला.
“मागें तेथें आपण वनभोजनांसाठी एकदां गेलो होतों,” वामन म्हणाला.

“आपण रंगारंगाचे दगड गोळा केले होते, आणि बोरें किती आपण खाल्ली,” रघुनाथ म्हणाला.
“त्या वेळेस पुन्या आजारी पडला,” रघुनाथ म्हणाला.

“आणि स्वामींनी शौच्यानें भरलेलें त्याचें धोतर धुतले,” नामदेव म्हणाला.
“कशी एकाकी मशीद दिसते आहे? त्या टेकडीवरचें तें प्रार्थनास्थान आजूबाजूच्या जगाला देवाचें स्मरण करून देत आहे,” स्वामी म्हणाले.

“परंतु प्रार्थनास्थानें पाहून लोकांची हृदयें क्रोधानेंच भरून येतात. मंदिर पाहून मुसलमान लोक दातओठ खातात. मशीद पाहून हिंदुमनांतल्या मनांत जळफळत असतील,” रघुनाथ म्हणाला.

बोलत बोलत मंडळी मारवड गांवाला आली. गांव लागतांच सकाळचें मलमूत्रविसर्जन रस्त्याच्या दोन्हीकडेला होतें.  मुलें नाक धरूं लागली.

“आता नाक धरून कसें होणार? आतां हातानें नाक न धरतां, ही घाण उचलली पाहिजे,” स्वामी म्हणाले.
“परंतु ही विष्ठा आपण कशी उचलणार?” मुकुंदाने विचारलें.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा