Android app on Google Play

 

छ.शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले वेलूर प्रांतातील किल्ले

 

१) कोट आरकट
२) कोट लखनूर
३) कोट पळणापट्टण
४) कोट त्रिमल
५) कोट त्रिवादी
६) पाळे कोट
७) कोट त्रिकोनदुर्ग
८) कैलासगड
९) चंजिवरा कोट
१०) कोट वृंदावन
११) चेतपाव्हली
१२) कोलबाळगड
१३) रसाळगड
१४) कर्मटगड
१५) यशवंतगड
१६) मुख्यगड
१७) गर्जनगड
१८) मंडविडगड
१९) महिमंडगड
२०) प्राणगड
२१) सामरगड
२२) साजरागड
२३) गोजरागड
२४) दुभेगड
२५) अनूरगड

 

शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची यादी

Vātsyāyana
Chapters
शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची यादी
घाट व तेथे बांधलेले किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले मावळ प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले सातारा व वाई प्रांतांतील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कऱ्हाड प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले पन्हाळा प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कोकण, बंधारी व नळदुर्ग प्रांतांतील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले त्र्यंबक प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले बागलाण प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले बनगड प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले फोंडे बिदनूर प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कोल्हापूर, बाळापूर प्रांतांतील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले श्रीरंगपट्टण प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कर्नाटक प्रांतातील किल्ले
छ.शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले वेलूर प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महारांजाच्या ताब्यात असलेले चंदी प्रांतातील किल्ले