Android app on Google Play

 

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले बनगड प्रांतातील किल्ले

 

(धारवाड जिल्ह्यातील बराचसा भाग)

१) वनगड
२) गहनगड
३) चिमदुर्ग
४) नलदुर्ग
५) मिरागड
६) श्रीमंतदुर्ग
७) श्रीगदनगड
८) नरगुंद
९) महंतगड
१०) कोपलगड
११) बाहदूरबिंडा
१२) व्यंकटगड
१३) गंधर्वगड
१४) ढाकेगड
१५) सुपेगड
१६) पराक्रमगड
१७) कनकादिगड
१८) ब्रम्हगड
१९) चित्रदुर्ग
२०) प्रसन्नगड
२१) हडपसरगड
२२) कांचनगड
२३) अचलगिरीगड
२४) मंदनगड
२५)?

 

शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची यादी

Vātsyāyana
Chapters
शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची यादी
घाट व तेथे बांधलेले किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले मावळ प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले सातारा व वाई प्रांतांतील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कऱ्हाड प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले पन्हाळा प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कोकण, बंधारी व नळदुर्ग प्रांतांतील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले त्र्यंबक प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले बागलाण प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले बनगड प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले फोंडे बिदनूर प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कोल्हापूर, बाळापूर प्रांतांतील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले श्रीरंगपट्टण प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कर्नाटक प्रांतातील किल्ले
छ.शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले वेलूर प्रांतातील किल्ले
शिवाजी महारांजाच्या ताब्यात असलेले चंदी प्रांतातील किल्ले