Android app on Google Play

 

ज्वरकृतकृष्णस्तोत्रम्

विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् ।
अभ्यपद्यत दाशार्ह दहन्निव दिशो दश । अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्‌वा व्यसृजज्ज्वरम् ॥ १ ॥
माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ । माहेश्वरः समाक्रन्दन्वैष्णवेन बलार्दितः ॥ २ ॥
अलब्ध्वाऽभयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः । शरणार्थी ह्रषीकेशं तुष्टाव प्रयतांजलिः ॥ ३ ॥
ज्वर उवाच । नमामि त्वाऽनंतशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् ।
विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्‍ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम् ॥ ४ ॥
कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः । तत्संघातो बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये ॥ ५ ॥
नानाभावैर्लीलयैवोपपनैर्देवान्साधूंल्लोकसेतून् बिभर्षि । हंस्युन्मार्गन्हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमैः ॥ ६ ॥
तप्तोऽहं ते तेजसा दुःसहेन शीतोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण । तावत्तापो देहिनां तेऽङघ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदाशनुबद्धाः ॥ ७ ॥
श्रीभगवानुवाच । त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्भयम् । यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्भयम् ॥ ८ ॥
इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतोमाहेश्वरो ज्वरः । बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योत्स्यन् जनार्दनम् ॥ ९ ॥
इति श्रीज्वरकृतकृष्णस्तोत्रं संपूर्णम् ।

कृष्ण स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
गोपालस्तोत्रम्
गोपालहृदयस्तोत्रम्
गोविन्द दामोदर स्तोत्र
गोविन्दस्तोत्रम्
शालिग्रामस्तोत्र
नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं
उक्ति प्रत्युक्ति स्तोत्रम्
श्री कृष्ण सुप्रभातम्
कर्पूर आरती मन्त्रः
श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः
ज्वर रचित कृष्णस्तोत्र
धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
शम्भुकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
मोहिनी रचित स्तोत्र
श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रोः
श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः
कृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्
गर्भस्तुतिः
गोपालस्तुतिः
गोपालस्तोत्र
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
गोपीगीतम्
गोविन्द स्तोत्रम्
गोविन्दराजप्रपत्तिः
नख स्तुति
श्रीमधुसूदनस्तोत्रम्
जयदेवककृत अष्टपदि
श्रीकॄष्ण स्तोत्रे
त्रैलोक्यमंगलकवचम्
श्रीबालरक्षा
श्रीकृष्णस्तवराजः
भगवन्मानसपूजा
देवकृतगर्भस्तुतिः
वसुदेवकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीवेंकटेश्वरमंगलस्तोत्रम्
बालकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालस्तोत्रम्
जगन्नाथाष्टकम्
मोहिनीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
ब्रह्मदेवकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
इन्द्रकृतकृष्णस्तोत्रम्
विप्रपत्‍नीकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
श्रीगोविंदाष्टकम्
गोपालाष्टकम्
श्रीकृष्णाष्टकम्
सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्
ज्वरकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्री जगन्नाथ स्तोत्र
श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र
सन्तानगोपाल स्तोत्र
द्वादश स्तोत्राणि
गोविन्दराजप्रपत्तिः