Android app on Google Play

 

गोविन्द दामोदर स्तोत्र

अग्रे कुरूनाम् अथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृत वस्त्रकेशा ।
कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति ॥१॥

अग्रे कुरूनाम् अथ पाण्डवानां
दुःशासनेनाहृत वस्त्रकेशा ।
कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथ
गोविंद दामोदर माधवेति ॥२॥

श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे ।
त्रायस्व माम् केशव लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति ॥३॥

श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे
भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे ।
त्रायस्व माम् केशव लोकनाथ
गोविंद दामोदर माधवेति ॥४॥

विक्रेतुकाम अखिल गोपकन्या मुरारी पदार्पित चित्तवृत्त्यः ।
दध्योदकं मोहवसादवोचद् गोविंद दामोदर माधवेति ॥५॥

विक्रेतुकाम अखिल गोपकन्या मुरारी
पदार्पित चित्तवृत्त्यः ।
दध्योदकं मोहवसादवोचद्
गोविंद दामोदर माधवेति ॥६॥

जगधोय दत्तो नवनीत पिण्डः गृहे यशोदा विचिकित्सयानि ।
उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति ॥७॥

जगधोय दत्तो नवनीत पिण्डः
गृहे यशोदा विचिकित्सयानि ।
उवाच सत्यं वद हे मुरारे
गोविंद दामोदर माधवेति ॥८॥

जिह्वे रसाग्रे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि ।
अवर्णयेत मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति ॥९॥

जिह्वे रसाग्रे मधुरा प्रिया त्वं
सत्यं हितं त्वं परमं वदामि ।
अवर्णयेत मधुराक्षराणि
गोविंद दामोदर माधवेति ॥१०॥

गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण ।
गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति ॥११॥

गोविंद गोविंद हरे मुरारे
गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण ।
गोविंद गोविंद रथांगपाणे
गोविंद दामोदर माधवेति ॥१२॥

सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयम् ।
देहावसाने त्विदमेव जप्यं गोविंद दामोदर माधवेति ॥१३॥

सुखावसाने त्विदमेव सारं
दुःखावसाने त्विदमेव गेयम् ।
देहावसाने त्विदमेव जप्यं
गोविंद दामोदर माधवेति ॥१४॥

वक्तुं समर्थोपि नवक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् ।
जिह्वे पिबस्वमृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति ॥१५॥

वक्तुं समर्थोपि न वक्ति कश्चित्
अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् ।
जिह्वे पिबस्वमृतमेतदेव
गोविंद दामोदर माधवेति ॥१६॥

कृष्ण स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
गोपालस्तोत्रम्
गोपालहृदयस्तोत्रम्
गोविन्द दामोदर स्तोत्र
गोविन्दस्तोत्रम्
शालिग्रामस्तोत्र
नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं
उक्ति प्रत्युक्ति स्तोत्रम्
श्री कृष्ण सुप्रभातम्
कर्पूर आरती मन्त्रः
श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः
ज्वर रचित कृष्णस्तोत्र
धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
शम्भुकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
मोहिनी रचित स्तोत्र
श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रोः
श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः
कृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्
गर्भस्तुतिः
गोपालस्तुतिः
गोपालस्तोत्र
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
गोपीगीतम्
गोविन्द स्तोत्रम्
गोविन्दराजप्रपत्तिः
नख स्तुति
श्रीमधुसूदनस्तोत्रम्
जयदेवककृत अष्टपदि
श्रीकॄष्ण स्तोत्रे
त्रैलोक्यमंगलकवचम्
श्रीबालरक्षा
श्रीकृष्णस्तवराजः
भगवन्मानसपूजा
देवकृतगर्भस्तुतिः
वसुदेवकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीवेंकटेश्वरमंगलस्तोत्रम्
बालकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालस्तोत्रम्
जगन्नाथाष्टकम्
मोहिनीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
ब्रह्मदेवकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
इन्द्रकृतकृष्णस्तोत्रम्
विप्रपत्‍नीकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
श्रीगोविंदाष्टकम्
गोपालाष्टकम्
श्रीकृष्णाष्टकम्
सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्
ज्वरकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्री जगन्नाथ स्तोत्र
श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र
सन्तानगोपाल स्तोत्र
द्वादश स्तोत्राणि
गोविन्दराजप्रपत्तिः