Android app on Google Play

 

बालकृतकृष्णस्तोत्रम्


यथा संरक्षितं ब्रह्मन्सर्वापत्स्वेव नः कुलम् । तथा रक्षां कुरु पुनर्दावाग्नेर्मधुसूदन ॥ १ ॥
त्वमिष्टदेवताऽस्माकं त्वमेव कुलदेवता । स्त्रष्टा पाता च संहर्ता जगतां च जगत्पते ॥ २ ॥
वह्निर्वा वरुणो वापि चंद्रो वा सूर्य एव च । यमः कुबेरः पवन ईशानाद्याश्च देवताः ॥ ३ ॥
ब्रह्मेशशेषधर्मेन्द्रा मुनींद्रा मनवः स्मृताः । मानवाश्च तथा दैत्या यक्षराक्षसकिन्नराः ॥ ४ ॥
ये ये चराचराश्चैव सर्वे तव विभूतयः । आविर्भावस्तिरोभावः सर्वेषां च तवेच्छया ॥ ५ ॥
अभयं देहि गोविंद वह्निसंहरणं कुरु । वयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान् ॥ ६ ॥
इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे तस्थुर्ध्यात्वा पदांबुजम् । दरीभूतस्तु दावाग्निः श्रीकृष्णामृतदृष्टितः ॥ ७ ॥
दरीभूते च दावाग्नौ ननृतुस्ते मुदान्विताः । सर्वापदः प्रणश्यंति हरिस्मरणमात्रतः ॥ ८ ॥
इदं स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । वह्नितो न भवेत्तस्य भय जन्मनि जन्मनि ॥ ९ ॥
शत्रुग्रस्ते च दावाग्नौ विपत्तौ प्राणसंकटे । स्तोत्रमेतत्पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः ॥ १० ॥
शत्रुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र विजयी भवेत् । इह लोके हरेर्भक्तिमंते दास्यं लभेद् ध्रुवम् ॥ ११ ॥
इति बालकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तम् ।

कृष्ण स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
गोपालस्तोत्रम्
गोपालहृदयस्तोत्रम्
गोविन्द दामोदर स्तोत्र
गोविन्दस्तोत्रम्
शालिग्रामस्तोत्र
नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं
उक्ति प्रत्युक्ति स्तोत्रम्
श्री कृष्ण सुप्रभातम्
कर्पूर आरती मन्त्रः
श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः
ज्वर रचित कृष्णस्तोत्र
धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
शम्भुकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
मोहिनी रचित स्तोत्र
श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रोः
श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः
कृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्
गर्भस्तुतिः
गोपालस्तुतिः
गोपालस्तोत्र
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
गोपीगीतम्
गोविन्द स्तोत्रम्
गोविन्दराजप्रपत्तिः
नख स्तुति
श्रीमधुसूदनस्तोत्रम्
जयदेवककृत अष्टपदि
श्रीकॄष्ण स्तोत्रे
त्रैलोक्यमंगलकवचम्
श्रीबालरक्षा
श्रीकृष्णस्तवराजः
भगवन्मानसपूजा
देवकृतगर्भस्तुतिः
वसुदेवकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीवेंकटेश्वरमंगलस्तोत्रम्
बालकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालस्तोत्रम्
जगन्नाथाष्टकम्
मोहिनीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
ब्रह्मदेवकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
इन्द्रकृतकृष्णस्तोत्रम्
विप्रपत्‍नीकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
श्रीगोविंदाष्टकम्
गोपालाष्टकम्
श्रीकृष्णाष्टकम्
सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्
ज्वरकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्री जगन्नाथ स्तोत्र
श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र
सन्तानगोपाल स्तोत्र
द्वादश स्तोत्राणि
गोविन्दराजप्रपत्तिः