Get it on Google Play
Download on the App Store

माने बाबत

१. जर एखाद्या पुरुषाची मान जास्त उंच असेल तर अशा व्यक्तीच्या जीवनात अधिक समस्या येतात

२ . छोटी मान आणि सामान्य मान शुभ असते. अशी मान असलेले लोक धनवान असतात आणि जीवनात खूप काही प्राप्त करतात.