Android app on Google Play

 

नाभी (बेंबी) बाबत

 

१ जर एखाद्या पुरुषाची नाभी (बेंबी) खोल आणि गोल असेल तर त्याला सर्व सुखे प्राप्त होतात.
२ . छोटी नभी असलेले पुरुष आयुष्यात अनेक अडचणींना सामोरे जातात.