Android app on Google Play

 

पोटा बाबत

 

१ जर एखाद्या पुरुषाचे पोट मांसल म्हणजेच माणसाने भरलेले असेल, सरळ आणि गोल असेल तर असे लोक धनवान असतात. असे लोक सर्व सुखे प्राप्त करणारे असतात.
२ . ज्या लोकांचे पोट लांब आणि पातळ दिसते ते गरिबीचा सामना करणारे आणि अधिक भोजन करणारे असतात.