Android app on Google Play

 

हनुवटी

 

१ छोटी आणि चपटी हनुवटी असलेले लोक कधीही धनाचे सुख प्राप्त करू शकत नाहीत.

२ उभारलेली हनुवटी शुभ असते.