Android app on Google Play

 

पाठीबाबत

 

१ जर एखाद्या पुरुषाची पाठ लांबडी असेल तर तो बंधनांमध्ये अडकून राहतो.
२. ज्या पुरुषाची पाठ कासवाच्या पाठीच्या आकारासारखी दिसते, तो धनवान आणि भाग्यवान असतो.