Android app on Google Play

 

शंखाचे भाग

 

शंखाचे एकूण तीन भाग पडतात.

 (१) शंखाची पन्हळ

 (२) ज्या ठिकाणाहून शंखात घातलेले पाणी पडते ते अग्र

(३) ज्यावर वलये असतात ती मागची बाजू.