Android app on Google Play

 

रचना

 

नाजुकशी वेल

बिलगते  झाडाला

आधारासाठी

त्याच्या भरदार खोडाला

सोसाट्याचा वारा

धोधो पाउस

घोंगावणारे वादळ

कडकडीत ऊन

राहतं झाडसुद्धा

स्थितप्रज्ञ उभं   

करतं सगळ्या

सगळ्याचा सामना

का कोण जाणे

पण अशीच केल्ये रचना

त्या विधात्याने