Android app on Google Play

 

घुमटाची सावली

 

https://i.ytimg.com/vi/yq9Kuq-p6Yk/maxresdefault.jpg

मंदिराच्या मुख्य घुमटाची सावली दिवसाच्या कोणत्याही वेळी अदृश्य असते..