समश्लोकी भगवद्‌गीता| Marathi stories | Hindi Stories | Gujarati Stories

समश्लोकी भगवद्‌गीता (Marathi)


संकलित
संस्कृत भाषेतील गीतेचे पद्यरूपात मराठी भाषेत रूपांतर करण्याचे अवघड कार्य सदाशिवराव परांजपे यांनी केले.

Chapters

प्रस्तावना

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय पहिला

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय दुसरा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय तिसरा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय चवथा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय पांचवा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय सहावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय सातवा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय आठवा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय नववा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय दहावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय अकरावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय बारावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय तेरावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय चौदावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय पंधरावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय सोळावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय सतरावा

समश्लोकी भगवद्गीता अध्याय अठरावा

कोण तू----?

अध्याय पहिला

अध्याय दुसरा

अध्याय तिसरा

अध्याय चवथा

अध्याय पांचवा

अध्याय सहावा

अध्याय सातवा

अध्याय आठवा

अध्याय नववा

अध्याय दहावा

अध्याय अकरावा

अध्याय बारावा

अध्याय तेरावा

अध्याय चौदावा

अध्याय पंधरावा

अध्याय सोळावा

अध्याय सतरावा

अध्याय अठरावा